15 juni 2020

 

Coronaverlof voor ouderschapsbescherming

Coronaverlof voor ouderschapsbescherming ook voor militairen

Op 10 juni 2020 gingen de vakorganisaties unaniem akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit tot instelling van een coronaverlof voor ouderschapsbescherming voor de militairen.

Onderstaande maatregelen gelden vanaf de datum van publicatie van bovenvermeld koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.

Waarom Coronaverlof voor ouderschapsbescherming?

Het coronaverlof voor ouderschapsbescherming is interessanter dan het bestaande verlof voor ouderschapsbescherming:

 • Het is financieel voordeliger omdat de onderbrekingstoelage verhoogd wordt met 25%.
 • Het telt bovendien niet mee voor de maximum duur van het gewone verlof voor ouderschapsbescherming.

Modaliteiten van het coronaverlof voor ouderschapsbescherming

Het coronaverlof voor ouderschapsbescherming wordt toegekend onder bijna dezelfde regels en modaliteiten als het verlof voor ouderschapsbescherming: 

 • Het kan opgenomen worden vanaf de geboorte van het kind, bij plaatsing van het kind in een opvanggezin in het kader van de pleegzorg of vanaf dat het kind officieel deel uitmaakt van het gezin bij adoptie, en dit tot het kind 12 jaar wordt. De leeftijdsvoorwaarde wordt verhoogd tot 21 jaar voor kinderen die ten minste 66% getroffen zijn door een lichamelijk of geestelijke ongeschiktheid of die minsten 4 punten toegekend krijgt in de pijler I van de medisch-sociale schaal of minstens 9 punten toegekend krijgt op de drie pijlers van de medisch-sociale schaal. Het corona(verlof) moet starten vóór het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. 
 • Evenals voor het bestaande verlof voor ouderschapsbescherming wordt het coronaverlof voor ouderschapsbescherming niet toegekend aan kandidaat militairen. 

 • Opnamevormen.
  Om het coronaverlof voor ouderschapsbescherming aan te vragen moet de militair voltijds tewerkgesteld zijn.
  Het coronaverlof voor ouderschapsbescherming is enkel opneembaar onder de vorm van:
  • Een vermindering van de prestatie met de helft
  • Een vermindering van de prestatie met één vijfde

De opnamevorm van voltijds of één tiende zijn niet mogelijk voor coronaverlof voor ouderschapsbescherming. Deze opnamevorm blijft wel geldig voor het bestaande verlof voor ouderschapsbescherming. 

 • Het coronaverlof voor ouderschapsbescherming kan opgenomen worden in één ononderbroken periode, in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende periodes van één maand of één week of in combinatie van deze mogelijkheden.

 • Om aan efficiëntie betreffende de termijnen te winnen zal het coronaverlof voor ouderschapsbescherming worden toegestaan of geweigerd door de Korpscommandant en niet door de directeur-generaal human resources (DGHR) zoals bij het bestaande verlof voor ouderschapsbescherming. De aanvraagtermijn wordt om diezelfde reden herleid tot drie werkdagen of korter in onderling overleg. Daarnaast, om de procedure toegankelijker te maken wordt een e-mail met ontvangstbevestiging eveneens aanvaard als schriftelijk communicatiemiddel.

 • De militair voegt bij zijn aanvraag om coronaverlof voor ouderschapsbescherming te bekomen, volgens de situatie, hetzij een medisch getuigschrift met de vermoedelijke datum van de bevalling, hetzij een geboorteakte, hetzij bij adoptie of plaatsing van het kind-een officieel attest van adoptie of plaatsing evenals een attest dat het kind als gezinslid is ingeschreven. Voor de aanvraag van coronaverlof voor ouderschapsbescherming van kinderen ouder dan 12 jaar dient eveneens een medisch getuigschrift bijgevoegd te worden waaruit de lichamelijke ongeschiktheid van het kind blijkt.

Verlof of coronaverlof voor ouderschapsbescherming?

U neemt momenteel al verlof voor ouderschapsbescherming?

Indien u momenteel geniet van verlof voor ouderschapsbescherming onder de opnamevorm van vermindering van de prestatie met de helft of met één vijfde, dan kan u dit verlof voor ouderschapsbescherming laten omzetting in coronaverlof voor ouderschapsbescherming. En dit zelfs met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 en momenteel tot eind augustus 2020.

U wenst coronaverlof voor ouderschapsbescherming te nemen

Voor de maanden juli en augustus 2020 kan u een coronaverlof voor ouderschapsbescherming aanvragen bij uw korpscommandant onder de opnamevorm van vermindering van de prestatie met de helft of met één vijfde.

Reglementering

De reglementering over het gewone verlof voor ouderschapsbescherming vindt u terug in het reglement over de arbeidstijdregelingen, de verloven, de dienstontheffingen en de tijdelijke ambtsontheffingen op aanvraag voor de militairen (DGHR-REG-TRAVARB-001, Deel II Verloven, Hoofdstuk 11 – verlof voor ouderschapsbescherming. 

Gezien het specifieke van het coronaverlof voor ouderschapsbescherming zal dit niet in het reglement worden opgenomen. DGHR zal de modaliteiten die grotendeels overeenstemmen met het gewone verlof voor ouderschapsbescherming apart communiceren naar de personeelsleden van Defensie.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief