2 april 2020

 

Wordt besmetting met covid-19 tijdens de dienst aanzien als een beroepsziekte?

Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico's

Het federaal agentschap voor beroepsrisico’s geeft aan dat personen waarbij COVID-19 werd gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest en die werkzaam zijn in de gezondheidssector en die duidelijk een verhoogd risico lopen om besmet te worden, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Deze erkenning geldt voor alle personen die er werkzaam zijn, zoals medisch, paramedisch, logistiek en schoonmaakpersoneel.

Logo Fedris

23 maart 2020
Mededeling in verband met de COVID-19 epidemie

https://fedris.be/nl/news#news-2696

Defensie activiteiten tijdens de coronacrisis en verhoogde risico's

Ook Defensiepersoneel loopt tijdens de uitoefening van hun dienst in deze coronacrisis een verhoogd risico om besmet te worden met COVID-19.

Op de eerste plaats denken we dan aan de militairen die ingezet worden voor steun te leveren aan de COVID-19 crisis in het kader van hulp aan de natie.

Daarnaast mogen we ook alle andere militairen niet vergeten die eveneens de operationaliteit van Defensie en de veiligheid van het land garanderen. Hierbij denken we dan aan de permanente steun die geleverd wordt door DOVO, SAR, …, maar ook aan de militairen die deelnemen aan buitenlandse operaties en trainingsmissies of die er zich op voorbereiden. En natuurlijk ook de militairen die deelnemen aan, of zich voorbereiden voor de nationale beveiligingsopdrachten.

Wetende dat de notie “schadeloosstelling wegens beroepsziekte” en de uitkering door FEDRIS, niet van toepassing zijn voor de federale overheid en dus ook niet voor Defensie, vroeg ACV Defensie aan de voorzitter van het hoog overlegcomité welzijn, of en hoe deze verhoogde risico’s door de overheid werden gedekt.

Antwoord van de voorzitter hoog overlegcomité welzijn

Naar analogie met de beslissing van Fedris, zullen ook sommige personeelsleden van Defensie een aanvraag tot soortgelijke schadeloosstelling kunnen indienen. Dus zowel personeel uit de militaire gezondheidszorg maar tevens militairen tijdens hun deelname aan activiteiten van Defensie (Ops, Trg, Ex) die als gevolg van een professionele blootstelling met COVID-19 kunnen besmet worden. In de militaire context wordt die schadeloosstelling het “vergoedingspensioen” genoemd.

In dat kader werd door DG H&WB deze middag een nota(*) verstuurd aan alle arbeidsartsen en curatieve artsen van Defensie om hen de richtlijnen te bezorgen om het Model 150, toegepast op een professionele Coronavirusbesmetting, correct op te stellen. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om ook de procedure te herhalen voor de aanvraag van een “vergoedingspensioen”.

Deze artsen werden via dezelfde nota(*) in het bezit gesteld van een document dat zij aan een personeelslid van Defensie kunnen overhandigen, indien dit personeelslid meent dat hij/zij tijdens de dienst en door het uitoefenen van de functie, een infectie met COVID-19 heeft opgelopen. Dat document geeft nadere toelichting aangaande de aanvraagprocedure voor een “vergoedingspensioen” n.a.v. een Coronavirusbesmetting.

(*) Klik hier voor het downloaden van de nota:

Aanvraag vergoedingspensioen na professionele blootstelling met COVID-19. Richtlijnen m.b.t. opstellen Model 150 i.g.v. een Coronavirusbesmetting van een Mil tijdens en door de dienst.

 

Volg de evolutie op via onze facebookpagina, Miel Asevee, twitter en onze websitepagina: 

Klik hier voor informatie voor militairen over Covid-19

Klik hier voor FAQ Defensie over Covid-19

(Deze info wordt regelmatig geüpdatet)

 

Denk aan uw gezondheid!

Bescherm uzelf en uw collega's tegen het coronavirus door de preventiemaatregelen die de overheid verstrekt, strikt op te volgen!

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief