29 mei 2015

 

Creëren wettelijke basis "Werken op afstand".

De constante herstructurering van Defensie en de sluiting van talrijke kazernes hebben zware gevolgen voor het personeel. Werken op afstand is één van de moderne tegemoetkomingen om werk en privéleven beter op elkaar af te stemmen. Voor het burgerpersoneel van het federaal openbaar ambt werd telewerken al wettelijk mogelijk gemaakt met het koninklijk besluit van 22 november 2006. ACV Openbare Diensten vindt het dan ook belangrijk dat “Werken op afstand” wettelijk wordt geregeld voor het militair personeel. Defensie ontwikkelde hiervoor een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit.

Vormen van werken op afstand

Defensie biedt werken op afstand aan onder drie vormen:

  • Het thuiswerken waarbij het werk wordt uitgevoerd op een door de militair gekozen private plaats en waar het gebruik van informatica niet is vereist.
  • Het telewerken waarbij het werk wordt uitgevoerd op een door de militair gekozen private plaats en waarbij gebruik wordt gemaakt van informatietechnologie.
  • Het werken in een satellietkantoor waarbij de militair zijn dagtaak uitvoert op een militaire locatie (eenheid) die dichter gelegen is bij zijn woonplaats dan zijn eigen eenheid.

Om een maximale flexibiliteit toe te laten zijn deze drie vormen van werken op afstand cumuleerbaar. Het werken op afstand kan eveneens worden verricht op regelmatige en/of incidentele wijze, per volledige, of per halve dag.

Doelgroep

ACV Openbare Diensten vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk militairen kunnen gebruik maken van werken op afstand. A priori worden geen functies uitgesloten en is werken op afstand mogelijk voor alle categorieën. De enigste opgelegde beperking in de wet is dat de militair zich moet bevinden in de deelstand “in normale dienst” wat ons logisch lijkt. De kandidaat militairen die zich in de deelstand “in vorming” bevinden worden in principe uitgesloten, behalve in het kader van studeren op afstand (e-learning).

Modaliteiten - werken op afstand

Werken op afstand gebeurt op vrijwillige basis, het is geen recht, doch elke militair in werkelijke dienst kan een aanvraag indienen om te werken op afstand. Er mag geen enkele verhoging of vermindering van de arbeidstijd verbonden worden aan werken op afstand.

De functionele chef bepaald in overleg met de werker op afstand:

  • De te realiseren taken, de te bereiken objectieven, alsook de wijze om deze te evalueren.
  • De dagen gedurende dewelke het werken op afstand wordt verricht, volgens welke vorm en de plaats of de plaatsen waarop wordt gewerkt op afstand.
  • De ogenblikken of de periodes gedurende dewelke de werker op afstand en met welke middelen moet bereikbaar zijn.
  • De toelating om al dan niet sportieve activiteiten uit te oefenen die een band met de voorbereiding van de fysieke proeven moeten hebben.

In geval van incidenteel werken op afstand wordt een toelating verbonden aan de prestaties.

De aanvraag, onder de vorm van een schriftelijke overeenkomst en waarop het gemotiveerd advies van de functionele chef staat vermeld, wordt ingediend bij de korpscommandant.

De toelating wordt voor een onbepaalde duur gegeven voor zolang de post of functie van de werker op afstand onveranderd blijft. De werker op afstand behoudt dezelfde rechten en plichten als de andere militairen. In geval van ziekte, dient hij overeenkomstig de voorziene modaliteiten zijn diensthoofd te verwittigen. Bij een ongeval in dienst en door de dienst dient hij alle nuttige gegevens over te maken voor de kwalificatie van dit ongeval.

Inzake welzijn op het werk zal defensie de militair die werkt op afstand informeren omtrent de beschermings- en preventiemaatregelen die van kracht zijn inzake veiligheid en gezondheid op de werkplaats, en in het bijzonder de aandachtspunten inzake beeldschermapparatuur. De bevoegde interne preventiedienst kan op eigen initiatief of op vraag van de werker op afstand een inspectiebezoek uitvoeren op de werkplek.

Indien bij telewerk de apparatuur door defensie wordt geleverd, is defensie verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. De telewerker springt natuurlijk zorgvuldig om met de hem toevertrouwde apparatuur alsook met de vertrouwelijkheid van de informatie die hij verwerkt. Bij telewerk wordt een forfaitaire vergoeding van 0,62 euro (te indexeren bedrag) per dag (halve dag) toegekend om de kosten van de militair te dekken. De betrokken militair dient deze vergoeding maandelijks aan te vragen en ten laatste binnen de drie maanden.

Ingeval de telewerker zijn werk niet kan uitvoeren ten gevolge van een defect aan de door hem gebruikte apparatuur of door overmacht, verwittigt de telewerker onmiddellijk de overheid die vervangende taken kan opleggen of die te telewerker tijdelijk terugroept naar de eenheid.

Duurtijd - beperkingen

Per week mag een militair in voltijdse arbeid niet meer dan drie dagen werken op afstand. Voor een militair die werkt in de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek wordt werken op afstand beperkt tot twee dagen per week. En de militair die geniet van de regeling van de halftijds vervroegde uitstap kan maximaal anderhalve dag per week werken op afstand.

Zowel de overheid als de militair die op afstand werkt kan mits een vooropzeg van 20 werkdagen een einde stellen aan het werken op afstand. Deze termijn kan in onderling overleg verminderd worden.

De toestemming om op aftand te werken wordt automatisch geschorst ingeval er een periode van crisis wordt afgekondigd, in geval de militair deelneemt aan een cursus, een vorming of een examen, ingeval de militair overgaat naar de deelstanden “in operationele inzet”, “in hulpverlening”, “in militaire bijstand”, “in intensieve dienst” en bij het op preadvies stellen of ingeval het belang van de organisatie van de dienst dit vereist.

Eveneens kan de toestemming om op afstand te werken met onmiddellijke ingang geschorst worden indien dat na analyse blijkt dat de militair zich niet houdt aan de richtlijnen betreffende het werken op afstand of omdat hij de gestelde objectieven niet haalt.

De toelating van de werker op afstand kan daarenboven zonder vooropzeg ingetrokken worden door de Korpscommandant wanneer deze militair een opzettelijke fout, een zware fout of een lichte fout die bij hem gewoonlijk voorkomt begaat.

Werken in een satellietkantoor

In het ontwerp koninklijk besluit betreffende het werken op afstand binnen defensie wordt elke vorm van transportkosten tussen de woonplaats en dit satellietkantoor uitgesloten:

  • GEEN gemeenschappelijk openbaar vervoer
  • GEEN fietsvergoeding
  • Werken in een satellietkantoor kan NIET beschouwd worden als een zending

De overheid verklaarde dat ze zich aflijnden op de modaliteiten die gebruikt werden in het openbaar ambt.

Hieronder vindt u het antwoord van FOD Financiën op de vraag van ACV Openbare Diensten over de modaliteiten bij hun van toepassing bij satellietwerken:

Onderwerp: Satellietwerken + vergoeding woon-werk verkeer

Beste Bedankt voor uw mail.

In september 2013 werd een omzendbrief betreffende satellietwerk getekend door de Voorzitter van het Directiecomité waarin wordt bepaald dat contractuele, statutaire en stagedoende personeelsleden, rosetta’s, voltijds of deeltijds tewerkgesteld, satellietwerk kunnen aanvragen als hun functie zich ertoe leent.

Satellietwerk kan aangevraagd worden bij de functionele chef via de daarvoor voorziene applicatie. De satellietwerkplek wordt gereserveerd via het reservatiesysteem. De chef bepaalt de te behalen doelstellingen en evaluatiemethoden.

Het satellietwerk is geen recht, noch een verplichting. Het gebeurt op vrijwillige basis, zowel voor het betrokken personeelslid als voor de betrokken werkgever.

De reiskosten voor het traject van het domicilie naar een satellietkantoor kan worden beschouwd als woon-werkverkeer.

Voor het openbaar vervoer kan de satellietwerker gebruik maken van meerrittenkaarten waarvan de prijs kan teruggevorderd worden via een schuldvordering.

Bij gebruik van de fiets voor het traject domicilie-satellietkantoor heeft de satellietwerker recht op een fietsvergoeding.

Geen enkele premie mag verbonden worden aan satellietwerk.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om mij te contacteren.

Met vriendelijke groeten

P&O - Conceptcel Arbeidsvoorwaarden

Voor ACV Openbare Diensten wordt elke verplaatsing in het kader van de tewerkstelling uitgevoerd hetzij in het kader van woon-werk verkeer, hetzij in het kader van een militaire zending.

Advies ACV Openbare Diensten

ACV Openbare Diensten eist al lange tijd van de overheid om maatregelen te nemen om werk en privéleven beter op elkaar af te stemmen. ACV Openbare Diensten is grote voorstander van het flexibel invullen van werktijd en taken/opdrachten. We geven dan ook ons akkoord met de wet die “werken op afstand” mogelijk maakt.

Daartegenover kan ACV Openbare Diensten totaal NIET Akkoord gaan met het koninklijk besluit over werken op afstand.

Motivatie van niet akkoord:

Werken in een satellietkantoor van Defensie brengt mee dat de militair zich moet verplaatsen van zijn woonplaats naar een kazerne van Defensie die verschilt van zijn eigen kazerne. Een militair die zich moet verplaatsen naar een militaire kazerne voert deze verplaatsing uit, hetzij in het kader van woon-werkverkeer, hetzij in het kader van een militaire zending.

In het ontwerp koninklijk besluit wordt echter de verplaatsing naar een satellietkantoor niet beschouwd als woon-werkverkeer en ook niet als een militaire zending. Hierdoor vallen alle onkosten van deze verplaatsing ten laste van de betrokken militair. Alle ambtenaren van de overheid hebben nochtans recht op gratis openbaar vervoer en/of fietsvergoeding tussen de woonplaats en de werkplaats.

De overheid verklaart dat ze zich aflijnen op het openbaar ambt. Een antwoord van de FOD Financiën (P&O – Conceptcel Arbeidsvoorwaarden) op onze vraag over de modaliteiten bij hen over satellietwerken geeft duidelijk weer dat deze ambtenaren wel recht hebben op zowel de fietsvergoeding alsook op gratis openbaar vervoer.

Ondanks dat ACV Openbare Diensten dit antwoord bezorgd heeft aan de militaire autoriteiten, behouden zij de uitsluitingsmaatregelen voor het satellietwerken.


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief