2 maart 2015

 

Colloquium - toekomst Defensie - horizon 2030.

Voor Minister Steven Vandeput blijft Defensie één van de cruciale bestanddelen van onze veiligheid en een absolute noodzaak om een geloofwaardig buitenland- en veiligheidsbeleid te voeren. In een wereld die tal van problemen en uitdagingen kent op het vlak van veiligheid is het belangrijk dat België zich blijft inschrijven in een model van internationale samenwerking en solidariteit binnen de NAVO, de EU en de VN.

Daartegenover moeten we ons nu ernstig de vraag stellen of Defensie met de huidige voorziene middelen nog wel in staat zal zijn om zijn operationeel capaciteiten te ontplooien. Het materieel is verouderd en aan het einde van zijn levenscyclus gekomen. Het dient dringend te worden vervangen en zonder deze nodige investeringen voor vernieuwing van het materieel zal Defensie weldra nog weinig betekenisvol zijn in de operationele wereld.

De commissieleden voor de Landsverdediging van de kamer van volksvertegenwoordigers zijn eveneens tot dit besef gekomen en hebben beslist een debat te organiseren over “De Belgische Defensie in de toekomst”. Sinds 14 januari 2015 zijn verscheidene thema’s aan bod gekomen en heeft de commissie verschillende autoriteiten en personen uit de academische wereld, de industrie, Defensie waaronder ook de Stafchef van de Nederlandse krijgsmacht, vertegenwoordigers van ambassades, staatsveiligheid, vredesbeweging en vakorganisaties gehoord.

Maar ook de Minister ziet de ernst van de situatie in bij de ontwikkeling van een hervormingsplan. De besparingen, die oplopen van 225 miljoen euro in 2015 tot 400 miljoen euro tegen het einde van de legislatuur, snijden niet enkel meer in het vlees maar gaan tot op het bot. Hoe bouw je aan een inzetbaar, efficiënt, gerationaliseerd, modern, goed getraind en jong leger als er geen cent overblijft.

Op zoek gaande naar antwoorden heeft de minister gevraagd aan een “wise pen” van experten uit de academische wereld, de diplomatie, de financieel-economische wereld en de media om een paper te schrijven, ieder vanuit hun eigen respectievelijke invalshoek, op volgende onderzoeksvraag: “Heeft de Belgische samenleving nood aan een defensieapparaat in 2030? Waarom wel? Waarom niet? En wat zouden de kernopdrachten dan moeten zijn? In welke zin dient het departement Defensie dan te evolueren vertrekkende van de realiteit van vandaag?

Op 25 februari heeft de minister een colloquium georganiseerd waar op basis van de verschillende papers een levend debat werd georganiseerd tussen de politieke wereld, 6 leden van het ‘wise pen’ en de genodigden. Thema’s als strategische context, politiek en maatschappelijk draagvlak, kernopdrachten, budget, internationale en bilaterale samenwerking en samenwerking met de industrie kwamen aan bod.

Opvallend is dat de geraadpleegde academici net pleiten voor meer investeringen. We moeten als klein land onze veiligheid terug ernstig nemen. Plannen en investeringen doe je op basis van de onzekerheden van morgen. De kans dat de grote conflicten, zoals de onrust in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, Europa zal blijven sparen, is klein. We moeten zorgen dat onze Belgische krijgsmacht zowel autonoom als internationaal kan optreden en in alle scenario’s inzetbaar is. Alleen dan behoudt de regering een maximale flexibiliteit. Hiervoor moeten we ons kunnen blijven toeleggen op het volledig spectrum van wapensystemen (Landcomponent, Luchtcomponent en Marinecomponent). De impact van Defensie op onze economie moet niet negatief zijn. De meerderheid van de uitgaven wordt intern gerecupereerd. De kosten van materieel kunnen gecompenseerd worden door kansen voor het bedrijfsleven, kansen in technologische innovatie, … Om samen te kunnen werken in BENELUX-verband of in een grotere Europese verband mag men wel geen capaciteiten meer afbouwen.

De uitdagingen zijn groot.

Defensie is niet de goedkoopste verzekering van allemaal,

Maar blijft voor elke samenleving ultiem de belangrijkste.

Tegen Pasen wil de minister een strategische visie uitbrengen. En tevens engageert hij zich om voor het zomerreces van 21 juli 2015 een strategisch plan over de toekomst van de Belgische Defensie te presenteren aan de regering.

ACV Openbare Diensten heeft zijn visie op de toekomst van Defensie en hoe het personeel moet gewaardeerd worden in de toekomst, overhandigd aan de Minister. Tijdens zijn slotwoord op het colloquium stelde hij immers: “het personeel is de eerste en essentiële kracht van Defensie”. Eerstdaags zitten we samen met de minister om hem hieraan alvast te herinneren en onze visie verder toe te lichten en te verduidelijkingen. Je kan onze visie alsook de papers van de ‘wise pen’ vinden op onze site www.acvdefensie.be .


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief