28 januari 2015

 

Benefits voor alle militairen!

Beste leden,

Na jaren intensief lobbywerk door ACV Defensie krijgen de militairen ook een benefitplatform. Andere overheidsdiensten zoals het Federaal Openbaar Ambt waartoe de burgers van Defensie behoren konden al genieten van de Fed+ kaart, de politie heeft financiële voordelen via hun sociale dienst SSD GPI en het spoorwegpersoneel geniet van de aanbiedingen van Rail facilities.

Het is deze laatste organisatie “Rail facilities” die een overeenkomst heeft gesloten met CDSCA om hun benefits ter beschikking te stellen van het militair personeel en de gepensioneerde militairen.

Vanaf maandag 2 februari 2015 kan u kan genieten van deze voordelen via de online webshop van CDSCA: http://www.cdsca-ocasc-ticketsonline.be/ (zie onze folder hieronder) 

Logo RailfacilitiesLogo CDSCA 

 

 

 

Nog geen account?

Militairen die een emailadres hebben van “@mil.be”, “@cdsca.be” of “@klm.be” krijgen na aanmelding onmiddellijk toegang tot de webshop. Gepensioneerde militairen die een emailadres hebben via een burgerprovider moeten zich inschrijven bij de webshop, het hun toegestuurde formulier invullen en terug overmaken aan CDSCA. Na controle door CDSCA wordt hen toegang verleent tot de webshop.

We danken uitdrukkelijk de minister van Landsverdediging en de leden van de kamercommissie die gehoor hebben gegeven aan ons schrijven van 25 november 2014. (Zie onze brief 5de tot 9de paragraaf in bijlage)

Benefits voor alle militairen 

Benefits voor alle militairen

Benefits voor alle militairen

Benefits voor alle militairen


 Logo ACVDefensie

Brussel, 25 november 2014

 

 

Aan de heer Minister van Defensie, Steven Vandeput

info: leden kamercommissie Landsverdediging

 

 

Geachte heer,

 

 

Op donderdag 27 november 2014 organiseert ACV Openbare Diensten naar jaarlijkse gewoonte de “Dag van het personeel”. Op deze dag worden alle werknemers van Defensie bedankt voor hun dagdagelijkse inzet ten voordele van Defensie. We doen dit door het uitdelen in de militaire kwartieren van een kleine attentie vergezeld door een flyer met een kort dankwoordje.

De besparingen van de laatste jaren hebben de werkdruk op het personeel gevoelig opgevoerd. Het evenwicht tussen werkbeschikbaarheid en het sociaal leven (gezin, verenigingen, …) komt hierdoor onder druk te staan. De verschillende opeenvolgende transformaties van Defensie hebben van de militair heel veel flexibiliteit en loyaliteit gevraagd. De beroepskosten lopen op en een financiële tussenkomst van de werkgever komt ook niet ter sprake.

Tijdens de onderhandeling over de transformatie van Defensie, onder de legislatuur De Crem I, heeft ACV Openbare Diensten deze moeilijke situatie al aangekaart en gevraagd naar oplossingen op permanente basis. Zo stelden we voor om een financiële tussenkomst te voorzien om de zware verplaatsingskosten bij verre verplaatsingen woon-werkverkeer te ondersteunen, maar in de plaats hiervan werden buslijnen voorzien voor de getroffen eenheden die behouden konden blijven zolang ze rendabel waren. Ik stel echter vast dat de laatste drie buslijnen op 1 januari 2015, ondanks dat ze rendabel zijn, verdwijnen.

ACV Openbare Diensten verzoekt de minister om prioriteit te geven aan het dossier
eco-mobiliteit en verwacht in afwachting van een uitgewerkt eco-mobiliteitsconcept
dat bestaande (rendabele) maatregelen worden in standgehouden.

 

Eveneens lanceerde ACV Openbare Diensten een voorstel om een Benefit-platform te ontwikkelen voor het militair personeel. ACV Openbare Diensten nam het initiatief om Defensie te laten kennismaken met het zeer goed uitgewerkt Benefit-platform van de politie. Bij de start van de tweede legislatuur beloofde minister Pieter De Crem ons tijdens een bilaterale vergadering dat hij tijdens zijn legislatuur een benefitplatform zou creëren.

Op 11 februari 2014 stuurt Minister Pieter De Crem een nota naar de adjunct-Administrateur-generaal van CDSCA waarin hij vraagt het benefit dossier uit te werken en toe te lichten op het beheerscomité van 12 maart 2014. Om dit benefit platform voor het personeel van Defensie te ontwikkelen stelt DGJM dat “het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de taak en tot regeling van de organisatie en de werkwijze van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging” dient te worden aangepast. Op 30 april 2014 stuurt de adjunct-Administrateur-generaal van CDSCA dit dossier door naar de inspectie van financiën.

Ondertussen heeft CDSCA een akkoord afgesloten met Railfacilities voor het aanbieden van commerciële voordelen aan het personeel van defensie.

Tot op heden moet ik vaststellen dat, vanwege de onwil en vertragingsmaneuvers van bepaalde partijen dit dossier nog steeds niet tot een goed einde is gebracht.

ACV Openbare Diensten vraagt dan ook uitdrukkelijk aan Minister van Defensie, Steven Vandeput om de finalisering van het gewijzigd KB CDSCA niet af te wachten en de benefits van Railfacilities al open te laten stellen voor de militairen. Het is niet de eerste maal dat voordelen aan personeelsleden worden gegeven vooraleer de wettelijke basis volledig is afgehandeld. In dit kader verwijs ik u eveneens naar het oprichten van de crèches van CDSCA waarbij deze eveneens werden opgestart vooraleer het KB was aangepast.

  • Aangezien de budgettaire situatie van Defensie niet toelaat dat de wedden, waarvan de barema’s (min-max) dateren van 1994, worden opgewaardeerd;
  • Aangezien er steeds meer en meer wordt verlangd van het personeel waarbij hun persoonlijke beroepskosten oplopen;
  • Aangezien dat Defensie GRATIS kan aansluiten op het benefit-platform van Railfacilities en dit dus geen weerslag heeft op het budget van Defensie;
  • Aangezien de mogelijke juridische problemen bij een opstart van dit Benefitplatform voor de verschijning van het KB CDSCA met de aanpassingen uiterst klein zijn;
  • Gezien de in aantocht zijnde koopperiode van het einde jaar;

verzoekt ACV Openbare Diensten de minister om DRINGEND het benefit-platform
van Railfacilities te laten opstarten voor het personeel van Defensie.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Walter Van den Broeck
ACV Openbare Diensten
Secretaris Militairen 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief