4 februari 2021

 

Minister Dedonder licht haar beleidsbeslissing toe

Opwaardering van het militair beroep

Op 4 februari nodigt de minister van Landsverdediging, Ludivine Dedonder, de vakorganisaties uit om haar plan van opwaardering van het militair beroep toe te lichten. De minister verwoordde dit heel duidelijk met volgende uitspraak.

People our priority

Het is vele jaren geleden dat het personeel nog eens naar voor werd geschoven bij Defensie. In de vorige legislaturen werd hoofdzakelijk ingezet op investeringen. De uitspraak van “de militair is het belangrijkste kapitaal van Defensie” waren we bijna vergeten. Maar met deze Minister wordt opnieuw de nadruk gelegd op het verbeteren van de attractiviteit van het militaire beroep.

Voorafgaand aan deze vergadering werd op 22 december 2020 ACV Defensie uitgenodigd (bilaterale vergadering) bij de minister waar we onze actiepunten mochten toelichten. ACV Defensie gaf toen aan dat het verhogen van de attractiviteit van het militaire beroep absolute prioriteit moest krijgen. Hierbij stelt ACV Defensie een aflijning van de wedden van de militairen op deze van de politie (zie ook ons dossier “attractieve verloning van militairen” van maart 2019) als eerste prioriteit. Daarnaast dienen bestaande projecten te worden afgewerkt en dienen er acties genomen te worden op het gebied van de work-life balance, arbeidstijdbescherming, omgang en behandeling van het personeel, … enz)

Beleidsbeslissing van de Minister

Wedde van de militairen

Om de attractiviteit te verbeteren en het beroep van militair concurrentieel te maken op de arbeidsmarkt, zal samen met de vakorganisaties de weddekloof tussen de Federale Politie en de militairen volledig worden gedicht tegen 2024. In 2022 zal al een eerste verhoging plaatsvinden voor al het personeel (ongeveer 1/3 van de volledige verhoging), in 2023 volgt een tweede schijf (2/3) en de volledige aflijning wordt bereikt in 2024. Om dit te verwezenlijken moeten de teksten voor de zomer overlegd zijn met de syndicale organisaties.

Afwerking lopende projecten

Verschillende onderhandelde dossiers uit de vorige legislatuur kregen op het kabinet van de toenmalige minister van Openbaar Ambt, David Clarinval, ofwel een negatief advies of moesten bijgestuurd worden.

Dossier maaltijdcheques

Om een akkoord te verkrijgen van andere departementen zal het dossier van de maaltijdcheques worden herbekeken en wordt de waarde van de maaltijdcheques (6 €/dag) afgelijnd op de waarde van de maaltijdcheques die zullen worden toegekend aan de politie en die onderzocht worden voor het personeel van de openbare sector. Er wordt gestreefd om nog dit jaar 2021 maaltijdcheques toe te kennen aan militairen.

Dossier wijziging toelage 1/1850 naar 1/1618

In ons brochure “Inzetbaarheid, belasting en verloning van de militairen” (blz 11) confronteerden we de overheid al met de niet correcte verloningswijze van overuren, intensieve dienst, …

Noemer uurtoelage 1850

Tijdens het onderhandelingscomité van 6 september 2019 was ACV Defensie dan ook tevreden dat zowel de overheid als de andere vakorganisaties akkoord gingen met de aanpassing van de noemer van 1850 naar 1618. Op het kabinet van de minister van het openbaar ambt was het enthousiasme heel wat minder. Nog andere overheidsdepartementen gebruikten dezelfde noemer voor het uitbetalen van prestatie en men vreesde dat deze aanpassing voor een kettingreactie zou zorgen. Als alternatief werd aangeboden om de noemer op 1/1850 te behouden en de verhoging uit te voeren in de teller. Aldus zou 1 werkuur overeenkomen met 1,15 (+15%).

ACV Defensie kijkt uit naar de aangepaste teksten om dit ook deze aanpassing zo snel mogelijk door te voeren.

Dossier verwijderingstoelage

Dit dossier vindt geen draagvlak bij andere departementen. Het toekennen van een verwijderingstoelage op basis van afgelegde kilometers wordt beschouwd als discriminatie ten opzichte van andere ambtenaren. Dit dossier wordt ingetrokken en de voorziene middelen zullen besteed worden voor de uitwerking van de andere dossiers.

Nieuwe voorstellen van de MOD

Om het beroep van militair verder aantrekkelijk te maken, zullen verschillende nieuwe initiatieven worden bestudeerd en uitgewerkt. Hieronder vindt u al vast enkele projecten die zullen worden gelanceerd:

Toelage voor onderrichters

Een dossier voor het toekennen van een toelage voor onderrichters van 75 € netto per maand aan militairen die aangeduid worden om les te geven in één van de scholen van Defensie zal opgesteld worden. (Opmerking! De toelage is voor onderrichters in de scholen, NIET voor de onderrichters in de eenheden) 

Aanmoedigingspremie voor knelpuntberoepen bij recrutering

Vereenvoudiging van de toegang tot gezondheidszorgen

De huidige omslachtige procedure voor terugbetaling van gezondheidszorgen vormt een hinderpaal voor vele militairen. Deze procedure zal vereenvoudigd worden zodanig dat alle militairen hun medische kosten maximaal terugbetaald krijgen.

Uniform statuut voor het personeel van de inlichtingendiensten (ADIV, staatsveiligheid en OCAM)

Beleid "people our priority"

ACV Defensie is tevreden dat we eindelijk een minister hebben die werk wil maken van de attractiviteit van het militaire beroep en zich bekommerd om het welzijn van het personeel die recht hebben op een marktconforme verloning, . We hopen dan ook dat we “samen” met de overheid (Minister en haar kabinet, CHOD, DGHR en hun diensten) de voorgelegde projecten op korte termijn kunnen realiseren.

ACV Defensie volgt de evolutie van bovenstaande dossiers op en houdt jullie verder op de hoogte.

 

ACV Defensie bedankt alvast de minister voor de genomen beslissing

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief