Nieuwsbrief 2018

 

20 juni 2018 - Wijziging reglementering fietsvergoeding

Onderhandelingscomité van 27 april 2018

Tijdens het onderhandelingscomité van 27 april 2018 waarbij onder andere het gebruik van de speed pedelec (*) werd ingevoegd in het koninklijk besluit over de fietsvergoeding heeft de militaire overheid op vraag van de vakorganisaties zich geëngageerd om een verduidelijking uit te werken over onderstaande twee problematieken:

  1. Vertrekpunt: verduidelijking van de notie van “verblijfplaats-woonplaats”
  2. Aankomstpunt: analyse voor een uitbreiding van de notie “gewone plaats van het werk”

De overheid beloofde aan de vakorganisaties om binnen een termijn van 1 maand, na de analyse met betrekking tot het aankomstpunt, de richtlijn “Fietsvergoeding voor militairen” (DGHR-SPS-INDVER-003) aan te passen.

Lees meer...

 

15 juni 2018 - Onderhandelingscomité pensioen militairen

De regering heeft de pensioenvoorwaarden veranderd, met de belofte voor de zware beroepen een aparte overlegde regeling uit te werken.

In oktober 2016 kondigde de regering de afschaffing van de preferentiële leeftijdsgrenzen af waardoor de militair een pensioen bekomt onder de zelfde voorwaarden als de personeelsleden van de openbare sector.

ACV Defensie zet in op garanties

ACV Defensie sluit zich aan bij de beschouwingen die FCSOD (Federatie van de christelijke syndicaten der openbare diensten) heeft gemaakt in het Comité A.

Lees meer...

 

2 mei 2018 - Fietsvergoeding voor Speed Pedelec

Wat voorafging.

Tijdens het onderhandelingscomité van 21 april 2017 (optrekking fietsvergoeding tot bedrag dat vrijgesteld wordt door de belastingadministratie) vroeg ACV Defensie om eveneens een fietsvergoeding toe te kennen voor het gebruik van de Speed Pedelec met als motivatie dat op 27 oktober 2016 drie CD&V volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel hierover hadden ingediend.

De overheid gaf toen aan dat ze het toekennen van een fietsvergoeding voor het gebruik van de Speed Pedelec pas wou bespreken nadat het wettelijk kader volledig was geregeld.

Op 14 december 2017 besliste de ministerraad dat de fietsvergoeding van werknemers die met een speed pedelec naar het werk rijden wordt vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen.

Lees meer...

 

2 mei 2018 - Aanpassing tweetaligheidstoelage militairen

Doel van de aanpassing.

Het aanpassen van het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot toekenning van een toelage voor tweetaligheid aan sommige militairen aan de equivalente taalexamens en toelagen die voorzien zijn en toegekend worden aan de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. (KB van 13 juli 2017).

Verhoging van de toelage voor tweetaligheid.

Momenteel ontvangen 46 vrijwilligers en 672 onderofficieren die geslaagd zijn in het militaire examen over de werkelijke kennis van de tweede landstaal en aan 771 officieren die geslaagd zijn in het examen van de grondige kennis van de tweede landstaal een maandelijkse toelage voor tweetaligheid.

Lees meer...

 

24 april 2018 - Pensioen op punten !? Nee dank u !

Het pensioen op punten is een volledig nieuwe methode om pensioenen te berekenen. De weddebasis, het berekeningspercentage, de loopbaanduur, de pensioendatum … alles verandert.

En alles wordt heel onzeker. Het pensioen op punten is namelijk afhankelijk van de evolutie van de levensverwachtingen, de budgettaire situatie en heel wat andere factoren. Dat heeft grote gevolgen voor iedereen die vanaf 2025 op pensioen gaat.

Tussen regering en sociale partners is er geen enkele consensus om over te stappen naar de regeling.

Met alles wat vandaag bekend is, ziet ACV Openbare Diensten en ACV Defensie het puntenstelsel helemaal niet zitten.

Lees meer...

 

31 maart 2018 - Groen licht voor start onderhandelingen zware beroepen

De regering geeft groen licht om de onderhandelingen zware beroepen te starten.

Waar staan we tot nu toe?

Eind vorig jaar hebben de overheidsvakbonden en de minister van Pensioenen in het nationaal pensioencomité (NPC) een consensus bereikt over een aantal opties over de regeling van de zware beroepen in de openbare sector. Dat was toen een doorbraak in het dossier. Op dat ogenblik is onder meer afgesproken de regeling uit te werken op basis van vier criteria.

Op de zelfde moment bespraken de militaire vakbonden met zowel het kabinet pensioenen als het kabinet defensie overgangsmaatregelen voor de militairen in het licht van de abrupte beslissing van deze regering om de pensioensleeftijd van de militairen op te trekken. In een principe nota werden toen contouren vastgelegd als basis voor verdere gesprekken.

Lees meer...

 

8 maart 2018 - Internationale vrouwendag en Defensie

Internationale vrouwendag

Over de hele wereld wordt op 8 maart internationale vrouwendag gevierd. Dit is de dag waarop vrouwenrechten wereldwijd aandacht krijgen. Tevens wordt er aandacht gevraagd voor situaties waarin vrouwen nog achtergesteld worden. Internationale vrouwendag is het gevolg van ruim een eeuw vrouwenemancipatie.

Op 8 maart 1908 vond in New York de eerste vrouwenstaking plaats. De textielarbeiders protesteerden tegen hun slechte arbeidsomstandigheden. Enkele jaren later, op 8 maart 1917 kwamen ook de textielarbeiders in Sint-Petersburg massaal in opstand tegen de verschrikking van de oorlog en het voedseltekort. Hun stakingen en demonstraties werden later het symbool voor de strijd voor gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen.

Lees meer...

 

17 februari 2018 - Aanpassing TRAVARB Deel VI - Verloven Ops.

Wat voorafging.

Op 20 januari 2016, dus al ruim twee jaar geleden, richtte ACV Defensie een schrijven aan de minister Steven Vandeput met de vraag om het hoog overlegcomité te vatten met als doel het Deel VI van het reglement TRAVARB aan te passen aan de operationele inzet in België. ACV Defensie stelde vast dat de bestaande tekst van het Reg TRAVARB geschreven was naar duidelijk afgelijnde operaties met een vaste duurtijd van enkele maanden. De deelnemers aan de operatie Vigilant Guardian (OVG) hadden ten gevolge van deze toekenningsvoorwaarden geen recht op enige dienstontheffing na operationele inzet. ACV Defensie verzocht de overheid om per 30 kalenderdagen, door optelling van de verschillende korte periodes, deelname aan binnenlandse operaties een dienstontheffing toe te kennen. (zie onze nieuwsbrief van 9 maart 2016 – Dienstontheffingen operatie “Homeland”).

Lees meer...

 

15 januari 2018 - Kandidatuurstelling externe mobiliteit beveiligingsagent.

De regering besliste op 22 december 2015 tijdens het kerntakendebat politie om een nieuw veiligheidskorps op te richten. Deze “Directie beveiliging” (DAB) van de Federale Politie zal op termijn 1660 personeelsleden tellen. Het huidige veiligheidskorps van Justitie dat 400 leden telt zal integraal overgaan naar de Directie beveiliging van de Federale Politie. Voor de verdere invulling zal prioritair beroep worden gedaan op beroepsvrijwilligers bij Defensie (Niveau D) à rata van 150 militairen per jaar vanaf 2018.

Opdrachten DAB

De bewakingsagenten van de DAB zullen instaan voor de beveiliging en/of de uitvoering van:

  • de 4 nucleaire sites (Tihange, Fleurus, Dessel/Mol/Geel, Doel)
  • ...

Lees meer...