Afdrukken

 

De juiste
keuze

ACV Openbare Diensten – De juiste keuze!

Beste collega

Je bent werknemer bij Defensie, precies zoals wij.
Dan is het van belang aan te sluiten bij de vakbond.
Maar dat kwam er nog niet van.

Maak dan de juiste keuze , want …

Als vakbond ijveren we voor de verbetering van arbeidsvoorwaarden voor het personeel, zowel in jouw dienst of eenheid, als in ’t algemeen.

Want je carrière uitbouwen, je positie verbeteren, je rechten verdedigen, … dat zijn dingen die je bezig houden. Daar doen we best iets samen aan!

Sociaal overleg gebruiken we voluit: onze/jouw onderhandelaars weten waar de klepel hangt.

Lukken besprekingen niet, … dan staan we op de bres!

Een brede basis!

Vakbondswerk is geen éénmanszaak.
Er is nog steeds de macht van het getal.
Die brede aanpak maakt ons sterker: we spreken namens gans het personeel. Dat heeft een pak voordelen:

 • de overheid kan moeilijk om ons heen
 • we komen op voor elkeen, niet alleen voor diegenen die hard roepen of schreeuwen, zodat er geen achtergestelde groepen zijn.

Sociale vooruitgang valt niet zomaar uit de lucht!
Die komt er maar door aangehouden syndicale druk,
en wordt eigenlijk afgedwongen.
Het is steeds verstandiger knokken om vooruit te komen.
De som van nullen, blijft maar nul.
met talent dat ploeg vormt,
ga daar maar eens tegen aan staan.
Waarom het dan niet samen aanpakken

Waarom
ACV

Waarom lid worden van ACV Openbare Diensten?

 • ACV Openbare Diensten - De juiste keuze!*
 • Het menselijk kapitaal en de statutaire evolutie*
 • Professionele problemen*
  • Medisch
  • Tucht
  • kandidaten
  • werving en ontslag
  • Evaluaties en fysische beoordeling
 • Welzijn op de werkvloer*
 • Onze / Uw militanten op de werkvloer*
 • Allerlei info*
  • Een ruim aanbod aan informatie
  • Gratis rechtsbijstand
  • Jongeren
  • Netwerk van dienstverleners
 • Lid worden* (Wat geef je? - Wat krijg je?)

* Klik hierboven op de tab van een bepaald thema om meer informatie te bekomen

Menselijk
kapitaal

Het menselijk kapitaal en de statutaire evolutie

“De eerste rijkdom van defensie is haar menselijk kapitaal”

ACV-openbare diensten gaat er prat op dat deze slogan van defensie wordt nageleefd. Jij maakt immers deel uit van een professioneel leger, waarbij jouw loyaliteit het nodige respect verdient!

Reorganisaties volgen elkaar in stroomversnelling op, het internationaal klimaat beweegt, reglementeringen breiden uit en worden complexer, flexibiliteit, know-how en kennis wordt continu vereist.

Daarom strijden wij ervoor dat Defensie:

 • Moderne en geloofwaardige is en
  • Door zijn partners (EU, NAVO en VN) erkent wordt als solidair en geloofwaardig
  • Een buitenland- en veiligheidsbeleid hanteert met een realistisch ambitieniveau
  • Over voldoende middelen beschikt op financieel-, materieel- en personeelsvlak
 • een aantrekkelijke werkgever wordt met correcte statuten en stabiliteit voor het personeel. Hiervoor eisen we:
  • een billijke verloning en een correct vergoedingsstelsel
  • een gepaste medische zorgverlening en mentale bijstand
  • adequate steun voor de families tijdens operationele inzet
  • een verdere uitbouw van het welzijnsdomein en correcte en menswaardige leefomstandigheden (ook tijdens operationele inzet)
  • Voldoening gevende loopbaanmogelijkheden waarbij zelfexploitatie en zelfontplooiing centraal staan. We streven hier vooral naar:
   • Een transpartante loopbaanplanning waarbij elke militair actief wordt betrokken.
   • Een mutatiepolitiek die rekening houdt met diversiteit en de wensen van het personeel.
   • Het recht op permanente vorming van de militair
   • De valorisatie van de opgebouwde competenties door vorming en ervaring
   • De mogelijkheid om loopbaanbegeleiding te volgen buiten Defensie
   • Een echte sociale promotie op basis van competenties
   • Een goed uitgebouwde externe mobiliteit als uitstroommogelijkheid voor militairen beperkte duur of voor oudere militairen die dit vragen.
 • respectvolle en waardige werkomgeving creëert met goede arbeidsverhoudingen en echte leiders, chefs die:
  • geen onverantwoorde risico’s nemen
  • respectvol omgaan met hun personeel
  • hun personeel ondersteunen en coachen
  • een goede werkrelatie en werksfeer creëren op basis van vertrouwen.
  • Elke vorm van discriminatie, agressie, intimidatie, pesten, … veroordelen en de kop indrukken.
  • Open staan voor communicatie en debat met hun medewerkers.
  • Begrip tonen voor de individuele problemen van hun personeel en mee naar oplossingen zoeken.
 • Defensie die de mobiliteitsproblematiek aanpakt door een evenwichtige balans te ontwikkelen tussen werk en privé en een leefbaar werk-woonverkeer. Hiervoor vragen we een tegemoetkoming in de verplaatsingslast door onder andere flexibel werken mogelijk te maken. Aangepaste arbeidstijden, ruime glijtijden, telewerk, … bieden hier oplossingen.

 

Professionele
problemen

Medisch

 • AGR (Afwezigheid om GezondheidsRedenen)
 • Med Ctl (Medische Controle)
 • MC(B)BR (Militaire Commissie (van Beroep) voor Geschiktheid en Reform)
 • AO (ArbeidsOngeval)
 • Vergoedingspensioen PDOS (PensioenDienst voor OverheidsSector)

Wetgeving en info terug te vinden in:

 • KB’s (Koninklijke Besluiten) in reglement A16 deel
 • Reg’s en SPS’en met tussenvoegsel MED.

Vb : DGHR-REG-MEDAGR-001, DGHR-SPS-MEDCTL-002

Wat heeft ACV Defensie hier te bieden?

 • Bijstand en uitleg procedures AGR.
 • Bijstand bij opbouw dossier arbeidsongeval.
 • Bijstand en verdediging Medische commissies.
 • Bijstand en verdediging vergoedingspensioen.
 • Bijstand en verdediging verergering vergoedingspensioen (zelfs na militaire loopbaan).
 • Bijstand door onze expertise artsen.
 • Bijstand door onze rechtskundige dienst (meer info zie rubriek rechtsbijstand).

Wij kennen de antwoorden en de procedures. U ook?

 1. Wat is de sperperiode bij AGR?
 2. Wanneer heb je geen sperperiode?
 3. Moet je tijdens je sperperiode in je domicilie blijven?
 4. Hoeveel dagen arbeidsongeschikt kan je maximum op je medisch getuigschrift hebben per keer (uitgezonderd hospitalisatie)?
 5. Kan je HAGR (Halftijdse Arbeid om GezondheidsRedenen) binnen Defensie verrichten?
 6. Kan er ook een controle arts komen na de sperperiode?
 7. Wat is een model 150?
 8. Hoeveel procent vergoedingspensioen (invaliditeit) kan je ontvangen, wanneer je gehospitaliseerd bent wegens arbeidsongeval voor en door de dienst?
 9. Wat is een model 5?
 10. Kan de procedure MC(B)GR opgestart worden bij aanvang AGR?
 11. Dien je nog medische getuigschriften af te leveren na het model 5?
 12. Mag je een raadsman meenemen naar de MC(B)GR?
 13. Kan MC(B)GR je op pensioen plaatsen?
 14. Kan een kandidaat militair zijn contract verbroken worden door MC(B)GR?
 15. Kan je een mutatie vragen om medische redenen?

Deze vragen dienen ook opgelost te kunnen worden door de persoon die voor je zal zorgen indien jij zelf niet meer in de mogelijkheid bent wegens je medische ongeschiktheid. Wij hebben militairen ter beschikking die dit voor jou willen doen.

Tucht

 • Rechten en plichten van de militair
 • Tuchtprocedures
 • Tuchtraad
 • Korpsonderzoek
 • Statutaire maatregel
 • Ontslag om ambtswege

Wetgeving en info terug te vinden in:

 • KB’s (Koninklijke Besluiten) in reglement A16
 • Reg’s en SPS’en met tussenvoegsel CARDI.

Vb : DGHR-REG-CARDI-001, DGHR-SPS-CARDI-001

Wat heeft ACV Defensie hier te bieden?

 • Bijstand in uitleg procedures tucht.
 • Bijstand bij opbouw tuchtdossier.
 • Bijstand en verdediging tijdens tuchtverslag.
 • Bijstand en verdediging tijdens tuchtraad.
 • Bijstand en verdediging tijdens korpsonderzoek.
 • Bijstand door onze rechtskundige dienst (meer info zie rubriek rechtsbijstand)

Wij kennen de antwoorden en de procedures. U ook?

 1. Wat is een inleidend verslag?
 2. Kan je getuigen oproepen?
 3. Mag je een raadsman meenemen naar een verlag, tuchtraad, …?
 4. Kan een veroordeling in de burgerij een gevolg krijgen in mijn militaire loopbaan?
 5. Kan je ook een tuchtdossier starten?
 6. Kan je mensen wraken die het tuchtdossier behandelen?
 7. Kan men ook loon inhouden?
 8. Wat is een model C2?
 9. Kan een straf effect hebben op mijn militaire carrière?
 10. Kan je verplicht worden om te muteren?
 11. Heb je bescherming wanneer men mij onterecht aanpakt (pesten?)?
 12. Kan je ontslagen worden?
 13. Kan je dubbel gestraft worden voor dezelfde feiten?
 14. Kan je een straf aanvaarden zonder schuldbekentenis?
 15. Is desertie strafbaar?

Deze vragen dienen snel opgelost te worden, omdat de periodes van reageren beperkt zijn. Wij hebben militairen ter beschikking die jou hier in kunnen adviseren en bijstaan.

Kandidaten

 • Rechten en plichten van de kandidaat
 • Vormingsdossier
 • Keuze specialiteit (toekomst militaire carrière)
 • Deliberatiecommissie
 • Tucht en medische problemen (zie ook deze thema’s in deze bundel)
 • Uitstel vorming

Wetgeving en info terug te vinden in:

 • KB’s (Koninklijke Besluiten) in reglement A16
 • Reg’s en SPS’en met tussenvoegsel FMN.

Vb : DGHR-REG-FMNBAS-001, DGHR-SPS- FMNBAS -001

Wat heeft ACV Defensie hier te bieden?

 • Bijstand in vormingsdossier
 • Bijstand bij deliberatiecommissie
 • Bijstand bij tucht en medische problemen (zie ook deze thema’s in deze bundel)
 • Bijstand bij uitstel vorming
 • Bijstand bij verandering vormingsplan
 • Bijstand bij ontslag kandidaat

Wij kennen de antwoorden en de procedures. U ook?

 1. Kan je bij een NO SAFE ontslagen worden?
 2. Mag je je vormingsdossier raadplegen?
 3. Kan je uitstel krijgen, wanneer je medisch uit valt?
 4. Kan een veroordeling in de burgerij een gevolg krijgen in mijn militaire loopbaan?
 5. Heb je medisch dezelfde rechten als kandidaat?
 6. Kan je mensen wraken die het deliberatiedossier behandelen?
 7. Kan men loon inhouden?
 8. Kan je via een deliberatiecommissie buiten Defensie gezet worden?
 9. Kan je van specialiteit veranderen tijdens de opleiding?
 10. Heb je recht op recup-uren als kandidaat?
 11. Heb je bescherming wanneer men mij onterecht aanpakt (pesten?)?
 12. Wat is het verschil tussen EVMI – BDL – Beroeps statuut?
 13. Kan je als kandidaat op pensioen gezet worden?
 14. Mag ik een bijberoep uitvoeren tijdens mijn kandidatuur binnen Defensie?
 15. Is desertie strafbaar?

Een opleiding bij Defensie starten is voor delen een nieuwe wereld die opengaat. Je krijgt heel veel info en vorming die specifiek zijn voor Defensie. Vaak worden bovenstaande vragen enkel gesteld als jezelf in deze probleemsituatie terecht komt. Wacht niet tot het te laat is, want termijnen van en voor reactie zijn hier HEEL belangrijk voor uw toekomst binnen Defensie. Wij hebben militairen ter beschikking die jou hier in kunnen adviseren en bijstaan.

Werving en ontslag

 • Rechten en plichten van de (toekomstige) militair
 • Werving
 • Ontslag door overheid
 • Ontslag door betrokkene zelf
 • Statuut na ontslag
 • Terugbetaling en financiële kosten bij ontslag

Wetgeving en info terug te vinden in:

 • KB’s (Koninklijke Besluiten) in reglement A16
 • Reg’s en SPS’en met tussenvoegsel WERV.

Vb : DGHR-REG-WERV-001

Wat heeft ACV Defensie hier te bieden?

 • Bijstand en uitleg toelatingsproeven.
 • Bijstand bij opbouw ontslag vorige werkgever.
 • Bijstand bij werkloosheidsuitkering documenten.
 • Bijstand bij aanvraag ontslag.
 • Bijstand bij verergering arbeidsongeval opgelopen tijdens militaire loopbaan.
 • Bijstand door onze rechtskundige dienst (meer info zie rubriek rechtsbijstand)

Wij kennen de antwoorden en de procedures. U ook?

 1. Kan je tegen de beslissing van het toelatingsexamen in beroep gaan?
 2. Kan iedereen ontslag vragen?
 3. Heb je recht op werkloosheidsuitkering bij ontslag?
 4. Dien je eerst een rendementsperiode uit te voeren alvorens ontslag te nemen?
 5. Kan Defensie een deel van de gemaakte opleidingskosten terug vorderen?
 6. Binnen de hoeveel maanden kan je ontslag krijgen?
 7. Kan ik na mijn gevraagde ontslag terug naar Defensie keren?
 8. Is er een verschil tussen ontslag als kandidaat of als vast benoemde?
 9. Heb je recht op een pensioen als je zelf ontslag neemt?
 10. Kan je je terug kandidaat stellen als je ontslagen wordt?
 11. Moet je een verbrekingsvergoeding of opzegperiode doen wanneer je zelf ontslag vraagt?
 12. Kan je ontslag je opgelegd worden?
 13. Kan je je vorige job kosteloos en onmiddellijk verlaten, wanneer je bij Defensie mag starten?
 14. Kan je ontslagen worden tijdens je afwezigheid om gezondheidsredenen?
 15. Volgt na een desertie automatisch een ontslag?

Vragen waar velen onder jullie nooit of hopelijk mee te maken krijgt. Vaak ook ongekende materie. Maar dit item kan je geld kosten, wanneer je niet de juiste manier volgt. Wij hebben militairen (en collega’s burger) ter beschikking die jou hier in kunnen adviseren en bijstaan.

Evaluaties

 • Rechten en plichten van de militair
 • Karakteriele beoordeling
 • Medische operationaliteit
 • Fysieke beoordeling
 • Statutaire beoordelingen
 • Evaluaties

Wetgeving en info terug te vinden in:

 • KB’s (Koninklijke Besluiten) in reglement A16
 • Reg’s en SPS’en met tussenvoegsel EVAL of PHE.

Vb : DGHR-REG-EVALNOT-001, ACOT-REG-PTSPHE-TPTG-001

Wat heeft ACV Defensie hier te bieden?

 • Bijstand beroep tegen evaluatienota.
 • Bijstand procedure medische revalidatie.
 • Bijstand en verdediging tijdens beoordelingsgesprekken.
 • Bijstand bij ontslag wegens negatieve beoordelingen.
 • Bijstand door onze rechtskundige dienst (meer info zie rubriek rechtsbijstand)

Wij kennen de antwoorden en de procedures. U ook?

 1. Kan je ontslagen worden na een negatieve beoordeling?
 2. Kan je in beroep gaan tegen een beoordeling?
 3. Wat is een functioneringsgesprek?
 4. Kan je ook je meerdere beoordelen?
 5. Kan je onmiddellijk beoordeeld worden over je nieuwe job?
 6. Moet je jaarlijks beoordeeld worden?
 7. Kan je een slecht resultaat krijgen op beschikbaarheid, wanneer je veel uitgevallen bent om medische redenen?
 8. Moet de beoordelaar van hetzelfde taalstelsel zijn?
 9. Kan je op je fysieke testen gebuisd worden, wanneer je medisch vrijgesteld bent?
 10. Zijn er alternatieve testen voor de fysieke testen?
 11. Wat zijn je rechten bij een langdurige vrijstelling?
 12. Kan je ontslagen worden wanneer je niet meer aan de fysieke testen voldoet?
 13. Kan Defensie je een andere job opleggen, wanneer je fysiek niet meer voldoet?
 14. Moete iedereen dezelfde fysieke testen afleggen?
 15. Welke arts kan je een medische vrijstelling geven voor je fysieke testen?

Belangrijke vragen waar iedere militair in de toekomst mee te maken gaat krijgen. Iedereen zal beoordeelt worden. Zowel fysiek, mentaal als over zijn functioneren on the job. Wij hebben militairen ter beschikking die jou hier in kunnen adviseren en bijstaan.

Welzijn
op de werkvloer

Welzijn op het werk is een zeer ruim begrip, dat onderverdeeld is in 7 domeinen:

 • Arbeidsveiligheid:

  hierbij worden de risico’s op het werk van dichtbij bekeken en probeert men deze risico’s eerst en vooral te elimineren, indien dit niet lukt zal men bepaalde maatregelen nemen om zo de risico’s voor de mensen te beperken. Het doel hierbij is om het aantal incidenten en/of arbeidsongevallen te doen verminderen op de werkvloer. Deze Risico Analyses zijn de basis voor het opmaken van de werkpostfiches en de functiefiches.

 • Bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk:

  Hierbij probeert de arbeidsgeneesheer ervoor te zorgen dat de werknemer tegen het einde van zijn loopbaan nog steeds in een goede gezondheid verkeert, aan de hand van de risico analyses (RA), weet de arbeidsgeneesheer aan welke risico’s een werknemer is blootgesteld, indien nodig zal hij extra onderzoeken aanvragen. De Hierarchische lijn moet hiervoor voor 1 november een lijst gezondheidstoezicht opmaken en voorleggen aan de leden van het comité.

 • Ergonomie:

  Hier gaat men vanuit dat het werk moet aangepast worden aan de mens, bvb mensen die beeldschermwerk uitvoeren, hierbij moet de bureaustoel op de juiste hoogte geplaatst worden, nadien zal men ervoor voor zorgen dat het bureel aangepast is aan de hoogte van de mens, en als laatste start men met de opstelling van het informatica materiaal.

 • Arbeidshygiëne:

  Probeert men voor een gezonde werkomgeving te zorgen, hierbij moeten we onderscheid maken tussen hinderlijke en schadelijke omgevingsfactoren. Met hinderlijke omgevingsfactoren gaat de preventie zich focussen op lawaai en het binnenklimaat (temperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheid). Schadelijke omgevingsfactoren worden veroorzaakt door chemische, fysische of biologische stoffen, enkele voorbeelden hiervan zijn Asbest en Legionella.

 • Psychosociale aspecten

  Hier bekijkt men de invloed van de werkomgeving op het welzijn van de werknemer, men heeft een positieve spanning en een negatieve spaning. Een positieve spanning ondervind je bvb bij een wedstrijd, door de adrenaline zal je prestatie verbeteren. Bij negatieve spanning zorgen werk- en/of persoonsgebonden factoren voor frustraties en deze kunnen dan leiden tot stress, conflicten en ongewenst gedrag op het werk. Hierbij staat Defensie nog in zijn kinderschoenen, maar men is volop bezig met de achterstand in te halen.

 • Verfraaiing van de werkplaatsen

  Dit onderwerp behandelt renovaties van de werkplaats, zoals het heropfrissen van een lokaal, nieuw meubilair, betere verlichting, zonnewering, airco, …

 • Zaken die een invloed hebben op ons leefmilieu

  Soms kunnen bepaalde activiteiten, incidenten in een onderneming schadelijk zijn of een invloed hebben op ons leefmilieu, zoals de uitstoot van gassen, schadelijke stoffen die in de grond belanden, .... Dit probeert men ook onder controle te houden, hiervoor zijn allerlei procedures opgesteld.

Deze volledige problematiek wordt door onze militanten opgevolgd op de Basis Overleg Comités (BOC) en wanneer er een thema is dat meerdere BOC’s aanbelangt dan wordt dit besproken op het Hoger Overleg Comité (HOC). Wij vinden dan ook dat het welzijn van elke militair belangrijk is. Wanneer u dan ook bepaalde zaken vaststelt kan je altijd bij onze militanten terecht, elke vraag wordt met evenveel zorg behandelt en zullen we samen met de overheid tot een oplossing proberen te komen.

Onze/Uw
Militanten

Onze / Uw militanten op de werkvloer

“ONZE MILITANTEN : ONZE OREN EN JOUW SPREEKBUIS!”

Vakbondswerk = samenwerken, dat weten onze afgevaardigden maar al te goed! De afgevaardigden op je werkplaats vormen samen daarom een militantenkern.

Die kernen komen regelmatig bijeen, gaan na hoe verbeteringen voor het personeel op de werkplaats kunnen bekomen worden, hoe eventuele algemene problemen best worden aangepakt.

ACV-Openbare Diensten hecht er veel belang aan dat die militantenkernen goed werken: zij vormen ons kloppend syndicaal hart, de spreekbuis voor het personeel.

Op je werkplaats is er een militantenkern, die militanten komen regelmatig bijeen:

 • op je werkplaats, om de plaatselijke problemen aan te pakken
 • om meer algemene problemen aan te pakken (bijv. bij wijziging van wetten en besluiten)

Leden met vragen over hun statuut of arbeidsvoorwaarden kunnen steeds terecht bij onze afgevaardigde op hun werkplaats.

Zij kunnen je vaak direct helpen voor tal van problemen en informatie. Zo’n rechtstreeks contact: dat is altijd een voordeel!

Maar ja, het kan dat die afgevaardigde het antwoord schuldig blijft. Iedereen kan moeilijk ‘alles’ weten. Dat begrijp je best. Maar dan kent hij of zij wél de kanalen om je probleem aan te pakken. Daarom beschikken we tevens over een netwerk specialisten, zodat je steeds verder wordt geholpen!

 

Allerlei
Info

Een ruim aanbod aan informatie

 • Met regelmaat een specifieke brochure voor de militairen, “Defensie in de kijker”
 • maandelijks een plaatsje gereserveerd binnen het tijdschrift ACV-openbare diensten “De nieuwe tijd”
 • Naargelang de actualiteiten specifiek binnen defensie welke belangrijk zijn voor het personeel, “Nieuwsbrief Defensie”
 • Je blijft tevens goed op de hoogte van wat rond je gebeurt dank zij allerhande ACV publicaties
 • Rijk gevulde websites : www.acvdefensie.be en www.acv-openbarediensten.be

Gratis rechtsbijstand

Het zal je maar overkomen …

ACV-Openbare Diensten zal altijd eerst proberen door tussenkomsten of overleg problemen op te lossen.

Maar er zijn ook gevallen, waarin je rechten alleen afgedwongen worden via commissies van beroep of de rechtbank. Als enkeling is dat vlug een kostelijke zaak (vraag dat maar eens aan een advocaat).

Daarom zorgt ACV-Openbare Diensten voor de verdediging van haar leden. Uiteraard bekijken we samen wel eerst of de zaak juridisch haalbaar is. (telt vanaf lidmaatschap van 6 maanden)

In welke situaties?

Een arbeidsongeval, je rechten op bevordering miskend, neemt je werkgever een loopje met je rechten, een onheuse beoordeling van je chef gekregen, …

Een verdediger, steun van de juridische dienst, de redactie van een verzoekschrift of zelfs een advocaat worden indien nodig, gratis voorzien door ACV–openbare diensten.

Denk maar niet: dat overkomt mij niet! Elkeen kan in situaties komen waarbij een geschil ontstaat.

Juridische regeltjes zijn dan in ’t spel.

Neem je in je eentje daarvoor een advocaat onder de arm, dan wordt dat snel een dure zaak.

En wie dacht die problemen op te lossen via een of andere verzekering, is wel meer van een kale reis teruggekeerd.

 

Jongeren

De mogelijkheden van ACV Openbare Diensten en ACV zijn ook voor jou bestemd!

 • Ook jonge mensen komen bij ons aan bod
 • Was je reeds ACV lid, wij zetten jou kosteloos naar onze centrale over zodat je door de juiste mensen wordt bijgestaan !
 • ook je omgeving en gezin telt!

“Als vakbond hebben we jonge mensen heel wat te bieden.”

Beginnen werken is je dromen vorm geven. Je wilt een huis en/of een auto kopen, een gezin starten, trouwen, op vakantie gaan, … . We streven ernaar dat jonge mensen de kans krijgen hun dromen waar te maken.

We willen dat jonge mensen hun werk kunnen combineren met hun privéleven. Een aantal maatregelen moeten daarom beschermd worden: loopbaanonderbrekingen (TALO, TAPA), vierdagenwerken, ouderschapsverlof, …

We willen gezonde loopbanen met investeringen in voldoende vorming en opleiding, de mogelijkheid om loopbaanpad mee te bepalen, ….

We vechten tegen de afbouw van verworven rechten.

Naast het streven naar een aantal collectieve maatregelen voor de militairen, hebben we veel aandacht voor jouw persoonlijke loopbaan. 

We bieden u deskundige informatie en hulp aan i.v.m. verloven, verloning, vakantiegeld, invullen belastingsbrief, …

We bieden juridische bijstand vanaf 6 maanden lidmaatschap.

Was je al lid van “ENTER”, de vakbondsafdeling die zich inzet voor studenten en jongeren die nog niet in de echte werksfeer zitten, zetten we u over naar ACV Openbare Diensten – militairen, en geniet je bovendien direct van rechtsbijstand, zonder dat u een wachttijd van zes maanden moet doorlopen.

 

Netwerk van Dienstverleners

Over het ganse land zijn er ACV-kantoren; je kan er eventuele vragen of problemen voorleggen.

In die dienstencentra is men goed op de hoogte van de algemene sociale wetgeving.

Voor zaken die echt specifiek zijn voor de openbare sector, zal men je vraag of klacht noteren en doorsturen naar ACV-Openbare Diensten.

Je hebt er persoonlijk contact direct in je buurt en kan toch genieten van de service van ACV-Openbare Diensten.

Lid
worden

Wat je geeft:

Een lidgeld van € 16,47 per maand.

Wel moet je hier elk jaar de syndicale premie aftrekken. (€ 90 in 2019)

We hebben het eens uitgerekend: een dagblad kost 3 maal zoveel!

Wat krijg je:

Een pakket aan meerwaarden:

 • Een syndicale premie en eigen premies bij getrouwheid, pensioen of overlijden maken automatisch deel uit van het pakket
 • Het belang van de militair als mens staat voor ons centraal, wij hebben altijd oor voor jouw probleem
 • We nemen jouw geldelijk, statutair, disciplinair of ander professioneel probleem ter harte; voor kosteloze hulp en verdediging zoals bij tuchtsancties of beoordelingen staan wij altijd klaar
 • De mogelijkheden van ACV openbare diensten en ACV zijn ook voor jou bestemd!

Ook jonge mensen komen bij ons aan bod

Was je reeds ACV lid, wij zetten jou kosteloos naar onze centrale over zodat je door de juiste mensen wordt bijgestaan !

ook je omgeving en gezin telt!

Over het ganse land zijn er ACV-kantoren; je kan er eventuele vragen of problemen voorleggen.

In die dienstencentra is men goed op de hoogte van de algemene sociale wetgeving.

Voor zaken die echt specifiek zijn voor de openbare sector, zal men je vraag of klacht noteren en doorsturen naar ACV-Openbare Diensten.

Je hebt persoonlijk contact direct in je buurt en kan toch genieten van de service van ACV Openbare Diensten.