12 oktober 2021

 

Beslissing Budgettair conclaaf - weddeherziening militairen

Vergadering met de MOD

Net voor de State of the Union van 12 oktober 2021, werden de vakorganisaties uitgenodigd door minister Ludivine Dedonder om toelichting te geven bij de beslissingen genomen in het budgettair conclaaf.  

Onderhandelde weddeherziening

Op 30 april 2021 werd de onderhandeling over de weddeherziening van de militairen afgerond met een akkoord van de vier vakorganisaties. Met dit akkoord werden de wedden van de militairen afgelijnd op de wedde van de politie op basis van een studie die per personeelscategorie de even waardigheid van competenties en werkomstandigheden vastlegde. Dit project werd begroot op 150 miljoen euro en zou volledig gerealiseerd worden binnen het bestaande budget van Defensie.

In juli 2021 besliste de ministerraad dit dossier door te schuiven naar het budgettair conclaaf van begin oktober vanwege de niet begrote en hoge kost voor de perequatie. (De perequatiewet zorgt ervoor dat de gepensioneerde militairen de evolutie van de levensstandaard van het actief personeel volgt.) 

Beslissing Begrotingsconclaaf

Tijdens het begrotingsconclaaf werd beslist om de perequatiekost van de weddeherziening van de militairen te beperken (halveren). Het voorziene budget van Defensie (150 miljoen euro) voor deze weddeherziening werd wel goedgekeurd. 

Gevolgen van de beslissing van het begrotingsconclaaf

Doordat de uitgaven van de perequatie beperkt dient te worden, zal het dossier van de weddeherziening moeten herwerkt worden. De verhoging die elke militair zal ontvangen, blijft gelijk aan de voorziene verhoging uit de onderhandeling van 30 april 2021.

Het grote verschil hierbij is dat de verhoging wordt opgesplitst:

  • 2/3de van de verhoging zal effectief verwerkt worden in de weddebarema.
  • 1/3de van de verhoging zal toegekend worden aan de hand van een toelage.

De praktische uitwerking hiervan zal opnieuw plaatsvinden in het onderhandelingscomité van de militairen. ACV Defensie zal, zoals tijdens de weddeonderhandeling in april, proactief werken om het beste resultaat te bekomen voor het militair personeel. 

Voorziene timing

Gezien de wijzigingen die aan de weddeherziening moeten worden uitgevoerd en de termijnen voor het doorlopen van de procedure en verschijning in het Belgisch Staatsblad is de streefdatum van 1 januari 2022 voor een eerste gedeeltelijke weddeverhoging praktisch niet meer haalbaar. Deze eerste schijf zal zo snel mogelijk in 2022 worden gerealiseerd.

Voor het verdere verloop blijft de voorziene timing behouden:

  • Januari 2023: Herziening van de geldelijke anciënniteit. (Voor alle categorieën vanaf de leeftijd van 18 jaar)
  • Januari 2024: De totaliteit van de weddeverhoging 

Conclusie

Ondanks de aanpassingen die moeten worden uitgevoerd ten gevolge van de beslissing genomen in het budgettair conclaaf blijft dit een zeer mooie herwaardering van het militair personeel. En dit zowel voor de actieve militair die, de overeengekomen verloning zal ontvangen, maar daarvan wel niet de totaliteit van deze aanpassing kan meenemen voor zijn pensioen alsook voor de gepensioneerde militair die toch nog van een gedeelte van deze verhoging kan meegenieten via het systeem van de perequatie.  

Woordje voor de Minister

ACV Defensie bedankt Minister Ludivine Dedonder voor haar inzet en engagement ten opzichte van het personeel van Defensie. 

Wij waarderen haar gedrevenheid en de mooie resultaten die ze hierdoor behaald. Na jaren van verwaarlozing van het militair personeel wordt nu de ommekeer ingezet. Elke positieve maatregel die genomen wordt voor het militair personeel verhoogt stap bij stap de attractiviteit van het beroep van militair.

ACV Defensie hoopt dan ook dat zowel de Minister als de Defensiestaf deze positieve ingezette trend aanhouden en verderzetten.  

Een volledig overzicht van deze weddeherziening waarbij ACV Defensie het voortouw nam volgt later.

 

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief