2 juni 2021

 

Toelagen van 1 naar 1,15 / 1850

Onderhandeling aanpassing teller 1/1850

In uitvoering van het herkapitaliseren in het personeelsdomein en het “POP” plan van de minister van Defensie, Ludivine Dedonder werd het dossier over de verhoging van 1/1850 naar 1,15/1850 besproken.

In het ontwerp van koninklijk besluit worden de toelagen die gelinkt zijn aan oefeningen en maneuvers, operationele inzet, permanenties en prestaties van nachtwakers met 15% opgetrokken.

De nieuwe breuk voor de oefeningen, operaties en permanenties wordt hierdoor 5,75/1850 in plaats van 5/1850. Voor de nachtwakers wordt deze breuk 3,45/1850 in plaats van 3/1850.

ACV Defensie gaf als advies zijn “Akkoord” op dit koninklijk besluit omdat dit een vooruitgang betekent in het marktconform maken van de militaire verloning. Toch betreuren we dat dit ontwerp ernstig afwijkt van het ontwerp van conversie van 1850 naar 1618 die op 6 september 2019 al besproken werd. 

Zoals elk ontwerp van koninklijk besluit moet dit dossier, na het afsluiten van de onderhandeling, nog passeren bij de Inspecteur van Financiën, bij de minister van ambtenarenzaken, bij de staatssecretaris van begroting en bij de Raad van State. Pas na dit hele traject kan het goedgekeurd en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De minister tracht deze werkzaamheden rond te krijgen tegen het najaar van 2021.

Vorige bespreking op basis van 1/1618

Zoals reeds hierboven vermeld werd op 6 september 2019 een dossier onderhandeld waarbij de noemer van de breuk wijzigde van 1850 naar 1618.

Wat is het verschil tussen 1/1850 en 1/1618

In September 2016 publiceert ACV Defensie de brochure “Inzetbaarheid, belasting en verloning van de militairen” waarbij we aantonen dat 1850 uur per jaar het aantal werkuren is in een 40 urenweek. Defensie werkt nochtans al jaren in een 38 urenweek die overeenstemt met 1618 werkuren op jaarbasis. Door de betaling van een overuur aan 1850ste wordt slechts 52 minuten van de 60 minuten betaald. Dit is geen correcte verloning van het personeel.

Lobbywerk, onderhandeling en blokkage

Uiteindelijk, na verscheidene jaren aan te dringen op een herziening van de verloning ging Defensie akkoord en werd de conversie van 1/1850 naar 1/1618 onderhandeld.

Tot onze ergernis werd dit dossier geblokkeerd door de toenmalige Minister van Ambtenarenzaken vanwege de schrik dat andere overheidspersoneel die eveneens werden verloond op basis van 1/1850ste eveneens een herziening zouden vragen.

Aanpassing: 1/1618 wordt 1,15/1850

De aanpassing van de noemer van 1850 naar 1618 houdt een verhoging van de toelage in van ongeveer 15%. Aangezien dat de noemer om bovenvermelde reden niet mocht herzien worden werd diezelfde verhoging uitgevoerd op de teller van de breuk. Hierdoor wordt 1/1618de nu 1,15/1850ste.

Tot zover kunnen beide dossiers van aanpassing van de breuk van 1/1850ste vergeleken worden.

Oorspronkelijke rechtzetting wordt gedeeltelijke opwaardering

In het nieuwe ontwerp van koninklijk besluit worden niet alle tellers, waarvan de noemer 1850 bedraagt, aangepast. Bepaalde tellers blijven onveranderd:

  • De toelage voor terugroepbaar personeel blijft onveranderd op 0,5/1850ste en 1/1850ste.
  • De betaling van niet opgenomen recuperatie in tijd blijft eveneens aan 1/1850ste (zie KB van 18 maart 2003 artikel 50)

BIP-A-015-Recup

Onbeperkt inzetbaar, beperkte uitbetaling recuperatie

Enerzijds blijft Defensie weigeren om uitvoering te geven aan de wet van 14 december 2000 betreffende de organisatie van de arbeidstijd. Zijnde het opstellen van minimumvoorschriften om een gelijkwaardig beschermingsniveau te bieden aan het militair personeel zoals aan de andere werknemers bij de overheid. Hierdoor kan Defensie zonder enige beperking personeel inzetten (deels vergoed op forfaitaire basis). Deze inzet heeft een zeer grote impact op de work-life balance en zorgt voor het opbouwen van vele overuren.

De uitbetaling van deze overuren blijft aan 1/1850ste. Met andere woorden ontvangt de militair die overuren presteert en deze niet kan opnemen slechts een betaling van 52 minuten in plaats van 60 minuten per gepresteerd uur.

En daarmee wil Defensie dan concurreren ten opzichte van andere veiligheidsberoepen zoals de politie waar overuren worden uitbetaald aan 100%, 120%, 135% en 200% afhankelijk van de periode van inzet.

Conclusie

ACV Defensie betreurt hierbij dat het oorspronkelijke doel van de aanpassing “rechtzetting van de noemer aan de 38 urenweek” is gewijzigd naar een opwaardering, rechtzetting in de teller die zich beperkt tot bepaalde prestaties.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief