19 mei 2017

 

Dossier: Overgang militairen naar veiligheidskorps (DAB)

Regeringsbeslissing

Op 22 december 2015 heeft de kern van de Regering 20 maatregelen voor de politie beslist, welke zijn vervat in het zogenaamde kerstakkoord. Eén van deze maatregelen is het oprichten van een nieuwe directie bewaking en bescherming, waarin ook plaats is voor militairen die vanuit defensie willen doorstromen naar deze nieuwe dienst. (zie nieuwsbrief van 12 juli 2016 – Eerste stappen naar het veiligheidskorps werden gezet!)

Onderhandelingsfase

Ondertussen hebben verschillende technische vergaderingen plaatsgevonden om de wettelijke basis te creëren voor deze overgang. Deze wettelijke basis bestaat uit één wet om het kader van de beveiligingsagenten te bepalen en twee koninklijke besluiten. Eén om de rechtspositieregeling vast te leggen en één om de overplaatsing van bepaalde militairen naar het kader van beveiligingsagenten (en assistenten) mogelijk te maken.

ACV Defensie gaf op vrijdag 13 januari tijdens het onderhandelingscomité met onderstaande motivatie zijn akkoord op de drie wetteksten:

 • De overgangsmodaliteiten houden op vraag van ACV Defensie deels rekening met de competenties die de militair al heeft opgebouwd. Voor de selectie wordt de militair vrijgesteld voor de cognitieve test alsook voor het functioneel parcours op voorwaarde dat hij geslaagd is in de Phef test als militair.
 • Onder druk van ACV Defensie wordt de militair wordt bij de overgang naar de politie correct ingeschaald wat betreft de loonschaalanciënniteit.
 • In het kader van de toekomstige herstructurering van Defensie kan deze overgang voor sommige militairen een alternatief bieden.
 • Deze overgang is één van de weinige en grotere projecten in externe mobiliteit die, indien zowel Defensie als de politie erachter staan en mits een degelijke begeleiding van het personeel, een mooie slaagkans heeft.

ACV Openbare Diensten – CSC Services Publics betreurt wel dat de wettelijke beperking die opgelegd wordt aan de doelgroep, ervoor zorgt dat hoofdzakelijk beroepsmilitairen ouder dan 40 jaar in aanmerking zullen komen.

Dit project heeft zowel voor Defensie, voor de Politie als voor de militair die overgaat voordelen.

Ministerraad

Oprichting van de directie Beveiliging binnen de federale politie.

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael – Hoort bij Ministerraad van 18 mei 2017

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Defensie Steven Vandeput keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed met het oog op de oprichting van de directie Beveiliging bij de federale politie.

Overeenkomstig het regeerakkoord beoogt de oprichting van deze nieuwe directie het maximaal vrijmaken van politiecapaciteit, zowel op lokaal als op federaal vlak, en het herinvesteren van de vrijgekomen middelen in de eigenlijke politietaken, waarvoor een algemene politiebevoegdheid vereist is. Op lokaal vlak wordt aldus gestreefd naar een grotere 24/7-beschikbaarheid van snelle politiehulp en naar een versterkt nabijheidskarakter. De federale politie zal op haar beurt de geïntegreerde politiesamenwerking intensiveren en haar slagkracht verhogen in de prioritaire veiligheidsdomeinen. Concreet gezien moet deze directie Beveiliging gelijkaardige opdrachten, die door verschillende korpsen en diensten worden uitgevoerd, samenbrengen binnen één nieuwe structuur.

Het voorontwerp van wet regelt in de eerste plaats de overdracht van het personeel vanuit drie bestaande diensten: de ambtenaren van het Veiligheidskorps, de militairen in actieve dienst met een graad van vrijwilliger of van onderofficier die zich kandidaat stellen en weerhouden worden, en de personeelsleden van Brussels Airport Company bekleed met de functie van inspecteur bij de luchthaveninspectie die zich kandidaat stellen. In de nieuwe directie zullen dus hoofdzakelijk beveiligingsagenten werkzaam zijn: volwaardige en zorgvuldig opgeleide leden van het operationeel kader met een nieuwe graad en met zekere politiebevoegdheden.

De nieuwe directie DAB, bestaande uit 1600 VTE, zal instaan voor de beveiliging van:

 • de koninklijke paleizen
 • de infrastructuur van de SHAPE en de NAVO
 • de internationale en Europese instellingen
 • de nationale en de internationale overheidsgebouwen
 • de kritieke infrastructuren
 • de nucleaire sites
 • de hoven en rechtbanken (inclusief bewaking en vervoer van gedetineerden)
 • de infrastructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal

Ze zal ook instaan voor de punctuele beveiliging van politionele operaties en, in subsidiaire orde, de escortes.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Next Steps

De wet zal nadat de Raad van State zijn advies heeft uitgebracht terug voorgelegd worden aan de Ministerraad voor goedkeuring. Daarna kunnen ook de uitvoeringsbesluiten (Koninklijke besluiten) besproken worden en goedgekeurd.

Na de publicatie van zowel de Wet als van de twee Koninklijke besluiten kan het startschot worden gegeven voor de overgang van militairen naar de directie beveiliging binnen de federale politie.

We volgen de stand van zaken verder op en houden jullie op de hoogte.

 

Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief