30 september 2016

 

Inzetbaarheid, belasting en verloning van de militairen

Militairen op straat - Goedkope arbeidskrachten?

Ze zijn nog steeds alomtegenwoordig in het straatbeeld, onze militairen die ingezet worden sinds de terreurniveaus de hoogte ingingen. Een rol die ze met veel engagement opnemen. Jammer genoeg zonder een duidelijke en vooral correcte regelgeving rond arbeidstijden en verloning. Met schrijnende toestanden als gevolg.

ACV Defensie vergeleek de wettelijke en reglementaire bepalingen met de concreet toegekende prestaties van het militair personeel. En we vonden verschillende hiaten waarvan de militair duidelijk het slachtoffer is.

De dienstprestaties van militairen, de verloning, en de compensatie in tijd werden opgebouwd rond forfaitaire toekenningen waarbij een minimumprestatie moet worden verricht. Maar alle prestaties boven dat minimum, leveren geen bijkomende arbeidsuren of verloning op.

Bovendien zorgden jarenlange besparingen op de middelen van het departement Defensie voor een verenging van de toekenningsvoorwaarden. En zelfs nu er heel veel van onze militairen wordt gevraagd, zien we dat er weinig bereidheid is om een correcte compensatie te voorzien.

Het bestaande vergoedingssysteem is volkomen onevenwichtig. Overuren kunnen gemakkelijk worden opgelegd zonder dat daar een eerlijke verloning of compensatie in tijd tegenover staat. De balans werk/privé is totaal uit evenwicht. 

Onderzoek ACV Defensie 

Inzetbaarheid en belasting

Op basis van de prestatiebladen 2015 berekenden we voor 29 militairen uit 6 verschillende eenheden de werklast. De resultaten hiervan waren ronduit verontrustend.

Deze 29 militairen stonden in 2015 in het totaal voor 80.892 uren onder controle en bevel van Defensie. Per militair zijn dit gemiddeld 2.789 uren. Dit betekent 1.171 uren boven de jaarnorm van 1.618 uur (1.618 uur is totaal aantal werkuren in een 38 urenweek bij Defensie). Deze militairen werkten op die manier in een 66 urenweek in plaat van in een 38 urenweek.

Het militair systeem van aanrekening der normalisatie der prestaties is gebouwd op basis van forfaitaire toekenningen. Hierdoor verdienen militairen weinig of geen compensatie in tijd. (Het kleine aantal verdiende uren compensatie werd voor de berekening al in mindering gebracht van het totaal aantal gepresteerde uren)

ACV Openbare diensten stelt eveneens vast dat als Defensie de opdrachten van deze 29 militairen wil laten uitvoeren binnen de 38 urenweek, ze hiervoor 50 militairen nodig hebben.

ACV Defensie vroeg zich of deze zeer hoge belasting enkel te wijten is aan de inzet van militairen voor de operatie “Homeland”. Om dit te onderzoeken berekenden we de prestaties van 1 militair in de laatste 10 jaar (van 2006 tot 2015).

Maar ook voor deze ene militair kwamen we tot dezelfde conclusie. Gedurende 10 jaar stond deze militair in het totaal voor 28.919 uren onder toezicht en controle van Defensie. Dit komt neer op een jaarlijks gemiddelde van 1.274 uren boven de jaarnorm en op een gemiddelde werkweek van 68 uur. 

Forfaitaire aanrekening van normalisatie der prestaties 

Tevens bezorgt de forfaitaire aanrekening van uren voor de nodige problemen.

Voor militairen die opdrachten uitvoeren met een minimum duurtijd van 24 uur (zoals permanenties op de plaats van de opdracht, oefeningen, manoeuvres en operationele inzet) worden de uitgevoerde prestaties in de week aangerekend voor een forfaitaire duur, zijnde de duur van de normale dagprestatie (7 uur 36 minuten). In het weekend krijgt de militair forfaitair 8 uur compensatie in tijd toegekend. Een uitzondering hierop vindt men bij de operationele inzet waar het weekend ondanks de uitgevoerde prestatie van 24 uur, voor de militair geen enkel uur compensatie in tijd oplevert.

Alzo ontstaat een groot verschil tussen de forfaitaire 38 urenweek en de reëel gepresteerde uren van de militairen. 

Forfaitaire financiële verloning 

Bovendien worden de gepresteerde uren ook nog eens forfaitair vergoed. Per 24 uur wordt een toelage van 5 uur toegekend. De totale verloning van een weekdag waarop de militair 24 uur onder bevel en ter beschikking staat van defensie komt neer op 7 uur en 36 minuten waarvoor men een wedde ontvangt en 5 extra uren betaald onder de vorm van een toelage. In het totaal worden dus 12 uur en 36 minuten van de 24 uur verloond.

Op een weekenddag tijdens de operationele inzet wordt geen compensatie in tijd voorzien. Hierdoor worden slechts 5 uur van de 24 uur vergoed door toekenning van een toelage. Tevens ontvangt de militair in het weekend een forfaitaire weekendtoelage van 50 euro (100%), onafhankelijk van het aantal gepresteerde uren. 

Prestatiegrens ? 

De wet van 14 december 2000 regelt sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector. Ondanks dat het hoofdstuk over de arbeids- en rusttijden en het hoofdstuk over de bijzondere bepalingen betreffende nachtarbeid niet toepasselijk zijn op Defensie, voorziet de wet dat defensie een aparte regelgeving moet hebben die een gelijkwaardig beschermingsniveau voorziet voor de militairen als dat van de andere werknemers die door de wet worden beoogd.

Art. 4, Par 2 van de wet van 14 december 2000

 

... De Koning stelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, minimumvoorschriften op het vlak van veiligheid en gezondheid inzake organisatie van de arbeidstijd en bijzondere voorschriften inzake nachtarbeid vast die aangepast zijn aan de specifieke opdrachten die deze werknemers moeten vervullen en waarborgt hun daarbij niettemin een beschermingsniveau dat gelijkwaardig is aan dat van de andere werknemers die door deze wet beoogd worden.

Toch moeten we vaststellen dat er geen koninklijk besluit bestaat die een gelijkwaardig beschermingsniveau voorziet voor wat betreft de arbeids- en rusttijd alsook de nachtarbeid van de militairen. 

Verloning in tijd en/of geld 

De forfaitaire berekening in tijd en in geld maken dat militairen goedkope arbeidskrachten worden om de opgelegde taken uit te voeren. De regering heeft hiervan gretig gebruik gemaakt om militairen voor allerlei taken in te zetten.

Het wordt dringend tijd dat militairen een eerlijke verloning krijgen op basis van uitgevoerde prestaties bij Defensie. Hierbij moet elk uur in rekening worden gebracht en vergoed worden hetzij in tijd, hetzij financieel. Deze financiële vergoeding moet tevens een verhogingsfactor bezitten voor overuren, avonduren en nachturen en uren gepresteerd op een zaterdag, een zondag of een feestdag. 

Belastende werkorganisatie 

Zowel uit de uitgevoerde dienstprestaties van de verschillende eenheden, alsook uit de uitgevoerde dienstprestaties over verschillende jaren blijkt duidelijk dat de gemiddelde militair systematisch veel meer presteert dan de voorziene jaarnorm.

Onafhankelijk van de tewerkstellingsplaats of de functie kan Defensie elke militair ten allen tijde oproepen en inzetten.

De zeer hoge werkbelasting, de permanente beschikbaarheid, de mogelijke verplichte inzet, … maken eveneens van het militair beroep een zwaar beroep. 

Besluit

De aanrekening van prestaties, zowel op financieel vlak als op vlak van recuperatie van teveel gewerkte uren, bij Defensie is verouderd en niet rechtvaardig en eerlijk voor het personeel dat zich plichtsbewust inzet voor Defensie.

Door de jarenlange besparingen op het Departement Defensie is de werkdruk opgedreven tot een onmenselijke hoogte zonder dat deze beperkt wordt en een maximale prestatiegrens wordt ingesteld. 

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief

Download de brochure "Inzetbaarheid, belasting en verloning van de militairen"