2016 - Dienstvrijstellingen

Vraag ACV Openbare Diensten

14 maart 2016

Aan de heer Steven Vandeput, Minister van Landsverdediging

Betreft: Toekennen van dienstvrijstellingen aan de militairen in 2016.

Referentie:

  1. Reglement TRAVARB – Deel II Verloven – Hoofdstuk 2 Feestdagen en compensatieverloven – Art 202
  2. Reglement TRAVARB – Deel III Dienstontheffingen en dienstvrijstellingen – Hoofdstuk 1 De gewone dienstontheffing /-vrijstelling.

Mijnheer de Minister,

De compensatieverloven toegekend aan het militair personeel voor de feestdagen die op een zaterdag of een zondag vallen zijn vastgelegd in het reglement TRAVARB. (ref 1)

De ministerraad keurt op uw voorstel een ontwerp van omzendbrief goed over de dienstvrijstellingen in 2016 voor het personeel van het federaal administratief openbaar ambt. Hiertoe hoort ook het burgerpersoneel dat tewerkgesteld wordt bij Defensie.

Doordat Onze Lieve Heer Hemelvaart (5 mei) en de nationale feestdag (21 juli) op een donderdag vallen, krijgen alle burgerpersoneelsleden een dag dienstvrijstelling op de vrijdagen 6 mei en 22 juli 2016.

ACV Openbare Diensten vraagt de minister om op vrijdag 22 juli 2016 eveneens een dienstvrijstelling toe te kennen aan het militair personeel. De vrijdag die volgt op Onze Lieve Heer Hemelvaart wordt reglementair al vastgelegd als een compensatieverlofdag voor de militairen. (Ref 1)

ACV Openbare Diensten verzoekt de minister om eveneens op maandag 31 oktober 2016 een dienstvrijstelling toe te kennen aan het personeel, deze dag bevindt zich tussen het weekend en de feestdagen bij defensie van dinsdag 1 november (Allerheiligen) en woensdag 2 november (Allerzielen), alsook op maandag 14 november, de dag voor koningsdag. 

Antwoord minister  

Brief minister van 29 maart 2016