2016 - Pleegzorgverlof

Pleegzorg is het stelsel waarbij kinderen niet door hun eigen biologische ouders, maar door vervangende ouders verzorgd en opgevoed worden. In tegenstelling tot adoptiekinderen zijn pleegkinderen niet de wettelijke kinderen van de pleegouders.

Pleegzorgverlof  

Om een discriminatie tussen het burgerpersoneel bij defensie en de militairen weg te werken werd een voorontwerp van wet voor het toekennen van een pleegzorgverlof aan militairen onderhandeld.

Het burgerpersoneel van de rijksbesturen, inclusief de burgerpersoneelsleden bij defensie, beschikken over een "pleegzorgverlof" om wanneer een minderjarige of een persoon met een handicap geplaatst wordt binnen zijn gezin op basis van een rechtelijke aanstellingsbeslissing, enkele specifieke verplichtingen en opdrachten te vervullen. Dit verlof mag niet meer bedragen dan zes dagen per jaar.

Het voorgelegde wetsontwerp beoogt om het pleegzorgverlof te introduceren binnen de reglementering toepasselijk op de militairen. Dit pleegzorgverlof zal worden toegekend na het verschijnen van de wet in het staatsblad.

  

pleegzorg