11 april 2016

 

Militairen slachtoffer van nieuwe pensioenmaatregelen

woensdag 6 januari 2016

ACV Openbare Diensten wordt op 6 januari om 11 uur uitgenodigd voor een bespreking van de beslissingen van het Kernkabinet van 22 December 2015 door de Minister van Defensie.

Na deze bespreking kondigt de minister aan dat hij een studie heeft gevraagd aan de CHOD over de budgettaire impact die een verhoging van de pensioenleeftijd met zich zou meebrengen.

Woensdag 23 maart 2016

ACV Openbare Diensten wordt uitgenodigd op het kabinet van minister Steven Vandeput voor een bilaterale vergadering. Vanwege de terreuraanval van 22 maart liet de minister zich verontschuldigen en vervangen door de Generaal Majoor Claeys.

Het thema van deze vergadering handelde over mogelijke pistes in de evolutie van de militaire loopbaan. In het document dat we ter voorbereiding ontvingen stond eveneens een alinea over het pensioen:

Het is duidelijk dat voor de onderofficieren en officieren die in de toekomst hun loopbaan in de hoedanigheid van militair zullen beëindigen de pensioenleeftijd significant hoger zal liggen dat wat momenteel het geval is. Om geen schok effect in deze te veroorzaken en het maatschappelijk draagvlak van het militair beroep niet te ondermijnen is het belangrijk om al tijdens deze legislatuur de pensioenleeftijd van de militair te verhogen. Concreet wordt er gedacht aan een verhoging met één jaar (pensioenleeftijd brengen naar 57 jaar) in 2018 en met twee jaar in 2019 (pensioenleeftijd 58 jaar)

We hebben het kabinet van de minister van defensie duidelijk geargumenteerd waarom deze verhoging voor ACVDefensie geen optie is. Een eventuele verlenging van de loopbaan op eigen initiatief van de individuele militair is voor ons wel bespreekbaar.

Daarenboven bezitten we een protocol van een onderhandelingscomité over pensioenen die plaatsvond in december 2014 waarin de kabinetschef van de minister van pensioenen verklaart:

"Gezien het arrest van het Grondwettelijk Hof enkel op het voorkeursregime voorzien voor de geïntegreerde politie slaat, is het niet de intentie van de Minister van Pensioenen om het bijzonder regime voor de militairen bedoeld in artikel 88 van de wet van 28 december 2011 te wijzigen."

Maar ook in de voorstellen van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 voor een structurele hervorming van de pensioenstelsels vindt men terug:

"bijzondere leeftijdsgrenzen. Aan de afwijkende hogere leeftijdsgrenzen wordt evident niet geraakt aangezien deze volledig sporen met de noodzaak om langer te werken. Anders is het wat betreft de lagere leeftijdsgrenzen die van toepassing zijn op het leger, de politie en het rijdend personeel van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Het is moeilijk verdedigbaar om deze bijzondere leeftijdsgrenzen zo maar onverkort te behouden. Tegelijk moet men zich ervan bewust zijn dat bepaalde functies onmogelijk tot het bereiken van de normale pensioenleeftijd kunnen worden uitgeoefend, gegeven de fysieke en/of psychische paraatheid die van deze categorieën ambtenaren mag worden verwacht. Bijgevolg volstaat het niet om enkel in te grijpen in de pensioenwetgeving, maar moet werk worden gemaakt van een aangepast loopbaanbeleid. Het zeer geleidelijk optrekken van de vigerende lagere pensioenleeftijdsgrenzen veronderstelt de ontwikkeling van een pragmatische en uitvoerbare visie op het loopbaaneinde via mobiliteit, waardoor deze categorieën van ambtenaren in een andere functie langer in het arbeidsproces kunnen worden behouden. Indien de discussie over de bijzondere lagere leeftijdsgrenzen wordt gevoerd, zou deze moeten worden opengetrokken tot alle veiligheidskorpsen, met inbegrip van de brandweer, omdat de voorgaande overwegingen evenzeer opgaan voor deze beroepsgroep. Tot slot nopen de legitieme verwachtingen die bij deze speciale korpsen leven, dat voor het verhogen van de afwijkende leeftijdsgrenzen een zeer lange overgangsperiode wordt ingebouwd.”

Zaterdag 9 april 2016

De begrotingscontrole is een zware slag voor de openbare sector, voor onze groep in het bijzonder op vlak van pensioenen omwille van de maatregel met betrekking tot de tantièmes.

Vanuit ACV Openbare Diensten werd volgend persbericht al verstuurd:

ACV-Openbare Diensten bekampt voluit de nieuwe pensioenmaatregelen die de federale regering tijdens de begrotingscontrole heeft beslist voor het overheidspersoneel

De federale regering heeft maatregelen bekend gemaakt in het kader van de begrotingscontrole.

Het overheidspersoneel wordt opnieuw zwaar aangepakt, meer bepaald via de pensioenen.
ACV-Openbare Diensten voelt zich gepakt en bedrogen door die regeringsbeslissingen.
Op een contact goed twee weken terug gaf de minister van Pensioenen nog geruststellende signalen aan de overheidsbonden.
Vandaag maakt de regering nieuwe structurele ingrepen in de overheidspensioenen bekend. Zo wordt:

  • De diplomabonificatie wordt niet meer meegeteld voor de berekening van het pensioen, terwijl hierover overleg in het nationaal pensioencomité in de herfst was aangekondigd.
  • Specifieke pensioenbreuken staan in vraag, zonder dat er een oplossing is voor de problematiek van de zware beroepen.
  • Enz.

Die ingrepen zullen voor velen oplopen tot een vermindering met 10%, 20% of meer van hun pensioen in vergelijking met de huidige berekening.
Vorig jaar zijn maartregelen doorgedrukt om mensen langer te doen werken. Vandaag kondigt de regering een reeks verminderingen af voor het overheidspensioenen. Langer werken voor minder pensioen is vandaag de harde realiteit.

De maatregelen gaan voorbij aan eerdere engagementen en zelfs aan garanties die de regering zelf in haar regeerakkoord had aangekondigd. De geloofwaardigheid van de regeringsaanpak inzake overheidspensioenen is daardoor totaal zoek.
Op het ogenblik dat de regering speciale inspanningen vraagt van groepen zoals politie, militairen en brandweer in de strijd tegen de terreur, drukt de regering verminderingen van hun pensioenen door.

Die aanpak is ronduit schandalig.

De regering maakt met haar eenzijdige beslissingen een lachertje van het fameus overleg in het nationaal pensioencomité voor de openbare sector. Hoe kan de regering ernstig uitleggen dat over een aantal zaken zou worden overlegd, terwijl de regering vandaag botweg beslist?

ACV-Openbare Diensten zal de nieuwe pensioenmaatregelen op alle mogelijke manieren bekampen.

ACV-Openbare Diensten laakt ook de ronduit ongeloofwaardige aanpak rond het federaal openbaar ambt. De fameuze redesign die dit jaar 100 miljoen € zou moeten opbrengen wordt opnieuw voor ditzelfde bedrag ingeschreven. Niemand in het land weet nochtans hoe men die 100 miljoen € concreet zal realiseren. Tegelijk voorziet de regering een meeruitgave voor consultancy ten beloop van 10 miljoen €. Blijkbaar wil de minister bevoegd voor ambtenarenzaken besparen door meer uit te geven. Wie kan dit nog ernstig nemen?

De regering drijft op de kracht van de verandering.
Ondertussen is het duidelijk: voor het overheidspersoneel blijft alleen sociale achteruitgang over.

Maandag 11 april 2016

We sturen de minister van Defensie, Steven Vandeput alvast een mail met de vraag hoe dit concreet gevat wordt voor de militairen. We gaan ervan uit dat militair zijn een zwaar beroep is en vragen daarom klaarheid aan de minister.

Woensdag 13 april 2016

In elk geval voert ACV Openbare Diensten op 13 april 2016 een actie aan het kabinet van de minister van Pensioenen om ons ongenoegen te uiten over de niet overlegde genomen beslissing.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief