26 februari 2016

 

Wijziging modaliteiten "Toelage voor geselecteerde".

Bestaande toekenningsvoorwaarden

De toelage voor geselecteerde wordt toegekend aan de kapitein-commandant die geslaagd is voor de bevorderingsproeven voor bevordering tot de graad van majoor en aan de adjudant die geslaagd is voor het vergelijkend kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en die niet in deze graad werden benoemd twee jaar na de datum op dewelke zij tot deze graad konden benoemd worden naar aanleiding van het eerste onderzoek van hun kandidatuur tot deze graad door een bevorderingscomité.

Bestaande toekenningsvoorwaarden

Problematiek

Voor de kandidaat majoors werd het Comité Hoger Officier van 2014 afgeschaft en werd de organisatie van het Comité Hoger Officier van 2015 verschoven naar Juni 2016. Voor de kandidaat adjudant-chefs werd het Comité Hoger Onderofficier van 2015 afgeschaft.

De afschaffing of de verschuiving van de comités bracht niet alleen mee dat er geen militairen benoemd werden in een nieuwe graad, maar heeft tevens een invloed op de toekenning van de toelage van geselecteerde. De toekenningsvoorwaarden maken het toekennen van de toelage voor geselecteerde afhankelijk van het verschijnen voor de eerste maal voor een comité.

Hierdoor zijn niet alleen de militairen die zouden worden weerhouden om te bevorderen het slachtoffer, maar eveneens de militairen die voor de eerste keer hun kandidatuur konden indienen. Zij zien de uitbetalingsdatum van hun toelage opschuiven in tijd.

Verzoek ACV Openbare Diensten

In zijn eisenpakket, en in het kader van een globale overeenkomst tussen de vakorganisaties en de overheid, vroeg ACV Openbare Diensten om de toelage van geselecteerde te laten afhangen van de datum waarop iemand kan bevorderen tot de hogere graad en niet van het al dan niet organiseren van een comité.

Onderhandeling nieuwe modaliteiten

Toekenningsvoorwaarden kandidaat majoors:

 1. Minstens vier jaar anciënniteit in werkelijke dienst in de graad van kapitein-commandant bezitten;
  4 jaar anciënniteit in de graad van Cdt
 2. Reeds minimum twee jaar geslaagd zijn voor de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor. 

  2 jaar geslaagd in beroepsproeven Maj

Toekenningsvoorwaarden kandidaat adjudant-chefs:

 1. Minstens acht jaar anciënniteit in werkelijke dienst in de graad van adjudant bezitten;
  8 jaar anciënniteit in de graad van Adjt

 2. Reeds minimum twee jaar geslaagd zijn voor het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef. 
  2 jaar geslaagd in het kwalificatie-examen AdjtChef

Opgelet !

De militair die van de bevordering afziet voor dat de bovenstaande voorwaarden vervuld zijn, verliest het recht op de toelage.

Indien de militair evenwel op zijn beslissing terugkomt overeenkomstig het artikel 37 van de wet van 28 februari 2007 (G1), wordt de toelage hem toegekend, voor zover bovenstaande voorwaarden vervuld zijn.

Samengevat

Deze maatregelen verbreken de link die bestaat tussen de organisatie van een eerste comité en de toekenning van de toelage. Het openen van het recht op de toelage van geselecteerde wordt gekoppeld aan de datum van benoeming in de graad van Adjt of Cdt en op basis van het bekomen van de titel van HOO of HO.

ACV Openbare Diensten is tevreden over de tegemoetkoming van de overheid en gaf na onderhandeling en na het aanbrengen van enkele wijzigingen zijn akkoord op het ontwerp van koninklijk besluit met aangepaste toekenningmodaliteiten voor het toekennen van de toelage voor geselecteerde.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief